Woody species in auxiliary roles : live stakes in yam cultivation

A. Budelman

  Research output: Thesisinternal PhD, WU

  Abstract

  Het opnemen van houtige overblijvende plantesoorten in éénjarige teeltsystemen wordt momenteel gepropageerd als een mogelijkheid om de duurzaamheid van seizoensgebonden gewasproduktie te vergroten. Deze ontwikkeling is van belang voor landbouwsystemen in gebieden waar de natuurlijke vruchtbaarheid laag is, het klimaat bodemerosie sterk bevordert en de landbouwondersteunende infrastructuur onbetrouwbaar is, met name wat betreft de aanvoer en prijs van inputs en vermarkting van de produktie. Een dergelijke combinatie van omstandigheden treffen we niet zelden aan in landen in de tropen.

  Ten grondslag aan het opnemen van overblijvende plantesoorten ligt het idee dat de permanent aanwezige biomassa (boven- en ondergronds) en de afgeleide strooisellaag bijdragen tot het behoud van de kwaliteit van de omgeving waar de gewasproduktie plaatsvindt. Wezenlijke aspecten daarbij zijn het vermijden van verliezen van voedingsstoffen door uitloging en oppervlakte-erosie, het behoud van de bodemstructuur en de tijdelijke opslag van voedingsstoffen in de biomassa.

  In dit boek worden informatie uit de literatuur en resultaten van veldonderzoek samengebracht, met betrekking tot het gebruik van drie houtige leguminosen (Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium en Flemingia macrophylla) in de teelt van het voedingsgewas yam (Dioscorea alata). In de studie spelen de houtige soorten een hulprol; zij produceren mulch-materiaal en bieden steun aan het klimmend hoofdgewas.

  In Deel II van het boek wordt in twee artikelen ingegaan op de bladproduktie van de hulpgewassen en wordt beschreven hoe de nutriëntensamenstelling van het blad zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

  In Deel III wordt aan de hand van een viertal artikelen een beschrijving gegeven van de afbraak van de bladsoorten wanneer deze gebruikt worden als mulch, en de gevolgen voor temperatuur en vochtgehalte in de bovenste bodemlaag, het opkomen van onkruiden en het vrijkomen van voedingsstoffen.

  In Deel IV, bestaande uit twee artikelen, wordt de interactie tussen hulpgewas en hoofdgewas verkend, en de problemen aangaande de interpretatie van gegevens verkregen uit veldproeven beschreven.

  De artikelen zijn samengevat in Deel I en worden daar voorzien van een algemene achtergrond waartegen de resultaten van het onderzoek geplaatst moeten worden. Op grond van dit overzicht worden aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd.

  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  Supervisors/Advisors
  • Flach, M., Promotor, External person
  • Oldeman, R.A.A., Promotor
  Award date8 Nov 1991
  Place of PublicationS.l.
  Publisher
  Publication statusPublished - 1991

  Keywords

  • mixed cropping
  • intercropping
  • multiple cropping
  • interplanting
  • dioscorea
  • yams
  • forestry
  • trees
  • cultural methods
  • agroforestry

  Cite this