Wegen naar een klimaatbestendig Nederland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt veel gesproken. Trends die zich naar verwachting zullen doorzetten, al is er veel onzekerheid over het tempo en de omvang van de veranderingen. Wat betekent dit alles voor de inrichting van Nederland? Op verzoek van het ministerie van VROM verkent het Planbureau voor de Leefomgeving welke opgaven relevant zijn voor een klimaatbestendige ruimtelijke strategie. We doen dat op basis van de nu beschikbare informatie. De voorliggende studie is een eerste verkenning (met medewerking van KNMI, Vista, Kenniscentrum Recreatie, ICIS Maastricht, WUR, RIVM en Deltares. In een vervolgonderzoek zullen we medio 2010 komen met goed onderbouwde opties voor een robuuste – ook op de lange termijn – klimaatbestendige ruimtelijke strategie voor Nederland. Uit deze studie blijkt dat klimaatbestendigheid een factor is die niet achterwege mag blijven bij beslissingen over de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van ons land. Keuzes die in de komende decennia worden gemaakt, bepalen immers mede de toekomstige klimaatbestendigheid van Nederland. Zo zijn er nieuwe randvoorwaarden nodig voor het gericht vergroten van de klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied en van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Energiezuinig bouwen in de stad of de aanleg van plassen in en om de stad: het zijn voorbeelden waarbij de stedelijke inrichting meerdere doelstellingen kan combineren. En het concept van de EHS is een goede basis om de noodzakelijke veerkracht van de natuur verder te vergroten. Dit vraagt wel om bij de afronding van de EHS rekening te houden met de verwachte klimaatsverandering. De actuele beleidsagenda biedt zo nu al goede aanknopingspunten om de klimaatbestendigheid in de besluitvorming mee te nemen
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherPBL Planbureau voor de Leefomgeving
Number of pages97
ISBN (Print)9789069602226
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • physical planning
  • regional planning
  • climatic change
  • area development
  • resilience of nature
  • netherlands

Cite this