Weer tijd voor integraal mineraalmanagement!

J.C.A. Gielen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Mest- en mineralenbeleid is de afgelopen maanden zeer regelmatig in het nieuws. Belangrijke aanleiding was het verschijnen van het rapport ‘Werking van de meststoffenwet 2006’ van het Milieu en Natuur Planbureau over de doeltreffendheid en effecten van deze wet en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer. Eén conclusie luidt: in z’n algemeenheid onderschrijven ondernemers de doelen van het mestbeleid en heeft het mestbeleid geleid tot een bewuster grond- en mestgebruik. Dit verhoogde bewustzijn samen met de ervaringen met MINAS uit het verleden, versterkt de wens om differentiatie van beleid op grond van verschillen tussen bedrijven. Dit kan inmiddels al met de bedrijfsspecifi eke excretie. Aansluitend hierop start Koeien & Kansen in 2008 met onderzoek naar de mogelijkheden van bedrijfsspecifi eke fosfaatnormen. Veehouders kunnen dan hun vakmanschap en ondernemerschap aanwenden met als resultaat meer verdienen en minder vervuilen. In het artikel op de volgende pagina leest u daarover meer. Belangrijke sparringpartners van de ondernemers bij dit optimalisatieproces zijn de adviseurs. Zij zijn immers vaak de vraagbaak als het gaat over regels en regelgeving. Bovendien ondersteunen ze de veehouders bij hun administratie van onder andere bemestingsplannen, een derogatievoorwaarde die nog onvoldoende benut en ondersteund wordt bij het optimalisatieproces. Een verdere differentiatie van beleid zal ongetwijfeld gepaard gaan met meer administratie. Dit maakt de controle en handhaafbaarheid lastiger en ondermijnt tevens het gelijkheidsbeginsel. Allemaal mogelijke redenen om toch vooral maar niet te differentiëren, maar ook een prachtige uitdaging en een kans. De administratieve lasten en handhaafbaarheid zijn naar mijn mening goed op te lossen als de sector, samen met ketenpartijen en beleid, een integraal registratie- en mineralenmanagementsysteem weet te ontwikkelen waaruit veehouders ook gelijk bedrijfskengetallen kunnen halen. In feite is dit niks anders dan een slimme koppeling maken tussen alle bestaande systemen, zoals I&R, BLGG, Basisregistratie percelen, PZ, Excretiewijzer PLUS en het toeleverende bedrijfsleven. Een dergelijk systeem verlaagt de administratieve lasten en levert gelijk een bruikbaar instrument voor de controle en handhaving en – bovenal – voor de bedrijfsbegeleiding door adviespartijen. Dus geen tijdverspilling meer in dubbele en onduidelijke registraties en geen barrières meer om, wegens tijdgebrek, bijvoorbeeld de bedrijfsspecifi eke excretie niet te gebruiken. Maar weer tijd voor goed mineralenmanagement en ook de tijd dat adviseurs weer hun de rol van adviseur kunnen oppakken in plaats van die van administratief medewerker. Kortom: een geweldige impuls voor een integraal mineraalmanagement. De tijd is rijp om nu een slag te slaan. De kennis, kunde en het netwerk van Koeien & Kansen is beschikbaar! Ik doe mijn projectleiderschap van Koeien & Kansen per 1 januari over aan Michel de Haan en zal met genoegen als hoofd van praktijkcentrum Zegveld het instrument in de toekomst gebruiken.
Original languageDutch
Pages (from-to)1
JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
Volume2007
Issue number27
Publication statusPublished - 2007

Cite this