W.C.H. Staring 1808 - 1877 : geoloog en landbouwkundige

J.G. Veldink

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Als voorzitter van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis wees Dr. N. G. Addens mij er indertijd op, dat naar verhouding maar weinig aandacht is besteed aan de ontwikkeling van onze landbouw in de periode tussen de Franse tijd en de landbouwcrisis van 1880. Verschillende landbouwhistorici hebben zich vooral verdiept in de toestanden omstreeks het begin en het einde van de negentiende eeuw. Door de voedselschaarste tijdens en na de Franse tijd streefde men naar een verhoging van de landbouwproduktie. Publikaties van enkele Engelse, Franse en Duitse onderzoekers vormden min of meer de basis van een allereerste landbouwwetenschap. Eerst na de moeilijkheden van de landbouwcrisis van 1880 kwam er echter ook in ons land een snellere ontwikkeling, doordat de overheid het wetenschappelijk onderzoek, het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting bevorderde.

Deze ontwikkeling was reeds omstreeks het midden van de vorige eeuw op gang gekomen, doch bracht eerst maar weinig spectaculaire veranderingen. De grote massa van de boerenstand was nog niet rijp voor het opvolgen van de adviezen van de voorlopers, die bovendien ook lang niet altijd eenzelfde mening bezaten. Als leidinggevende landbouwkundige uit die periode valt in het bijzonder Dr. W.C.H. Staring op, die met grote volharding en soms ook met veel felheid zijn meningen verkondigde. Hij zag de weg naar de vooruitgang duidelijk voor zich, doch heeft helaas zijn plannen maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Het eerste plan voor wat hijzelf noemde 'zijn stokpaardje', een landbouwhogeschool, had hij reeds in 1847 klaar. Ondanks ook enkele andere latere ontwerpen heeft hij de realisering hiervan niet beleefd. Eerst in 1918 werd de toenmalige Rijkslandbouwschool te Wageningen in een Landbouwhogeschool omgezet.

Een verdere oriëntatie omtrent het werk van Staring deed mijn belangstelling in het groeiproces van de ontwikkeling van onze landbouw toenemen. De figuur Staring en zijn strijd voor de vooruitgang boeide mij meer en meer, zodat de bestudering hiervan tenslotte al mijn vrije tijd in beslag nam. Dank zij de bemiddeling van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis stelde Mr. A. Staring het familie-archief met de vele duizenden brieven tot mijn beschikking. Voor deze gedurende vele jaren ontvangen medewerking betuig ik hem mijn hartelijke dank. Een groot aantal tot nu toe onbekende bronnen kon hierdoor worden geraadpleegd. Evenzo stemt het mij tot grote dankbaarheid, dat Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath zich bereid verklaarde om de supervisie van mijn studie op zich te nemen. Mijn speciale dank gaat ook uit naar Dr. J. M. G. van der Poel, die in vele gesprekken een stimulerende invloed heeft gehad op een verdere verdieping van het onderzoek en de uiteindelijke voltooiing.
De bestudering van het leven van Staring, de strijder voor de vooruitgang, heeft mij overtuigd van de juistheid van het Arabische spreekwoord dat zegt, dat de mens die het leven van een ander mens beschrijft, zijn eigen leven met dat andere verrijkt.

Moge evenzo ook velen door het lezen van deze beschrijving van de ontwikkeling van de landbouw in het verleden, geïnspireerd worden tot het verder werken aan deze taak in het heden. In verschillende streken van de wereld treffen we nog toestanden aan, die grote overeenkomst vertonen met die van ons land in de vorige eeuw. Het motto van Staring in het Huisboek voor den landman in Nederland, 'elke bunder tarwe brengt ons slechts twintig mud graan op, op elke bunder bouw- en weiland houden wij nog niet één stuk rundvee, een vijfde van onzen grond ligt nog woest en ledig', geldt nog steeds voor grote gedeelten van de aarde.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Slicher van Bath, B.H., Promotor, External person
Award date8 May 1970
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789022003015
Publication statusPublished - 1970
Externally publishedYes

Keywords

  • biographies
  • agriculture
  • history
  • netherlands
  • agricultural history

Cite this