Water-en nutriëntenbalansen oppervlaktewater Flevoland: Water-en nutriëntenbalans en aansluitende analyse herkomst stikstof-en fosforbelasting oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. De waterschappen stellen samen met gebiedspartners doelen en maatregelprogramma’s op, die opgenomen worden in de nationale stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s). Inmiddels bereiden de waterschappen zich voor op de besluitvorming voor SGBP3 (2022-2027). Waterschap Zuiderzeeland wil in dit kader beter inzicht krijgen in de nutriëntenbelasting en de herkomst van de nutriënten in hun lijnvormige oppervlaktewateren. Vanuit dit inzicht wil het waterschap weten hoe de belasting met maatregelen effectief kan worden teruggedrongen. In dit onderzoek is eerst de water- en nutriëntenbalans opgesteld voor twee pilotgebieden waarvoor gedetailleerde gebieds- en bedrijfsinformatie over de periode 2015-2017 is verzameld door het waterschap. Vanuit de hierin opgedane ervaring is voor het gehele beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland de water- en nutriëntenbalans opgesteld met de methode KRW-ECHO. Hierbij is een ruimtelijke indeling gehanteerd van twaalf afwateringsgebieden (vanggebieden) die nagenoeg samenvallen met de KRW-waterlichamen. De stikstof- en fosforbelasting en retentie zijn berekend voor de periode 2010-2017. De belasting wordt vooral bepaald door af- en uitspoeling uit landbouwgronden en in de zomer ook door waterinlaat. Na validatie van de berekende water- en nutriëntenbalansen aan de beschikbare metingen is de herkomst van de nutriënten verder uitgesplitst. De mestgiften zijn in veel gebieden de belangrijkste bron. Andere belangrijke bronnen zijn kwel, nalevering uit landbouwbodems, inlaat Rijkswater, uitspoeling uit natuurgronden en stedelijk gebieden afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). De verhoudingen hiervan verschillen per gebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages91
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.3009
ISSN (Print)1566-7197

Cite this