Verlenging nevengeul Junne door bouwen met natuur: proefproject Boeiende Beekdalen van het LUMBRICUS programma; fase 1

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft de resultaten weer van de eerste fase van het ontwerpproces voor het proefproject “Verlenging van de nevengeul Junne door bouwen met de natuur”. Het project richt zich op het realiseren van KRW doelstellingen voor een deel van de Overijsselse Vecht. Tegelijkertijd is het een pilot in het kader van het thema “Boeiende Beekdalen” van het Lumbricus-programma. Daar staat het verdiepen van praktijkgerichte kennis voor het concept “bouwen met natuur” centraal. Deze eerste fase van het proefproject heeft geresulteerd in een concept Definitief Ontwerp (DO) voor de te verlengen nevengeul bij Junne en in een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA) voor het belangrijkste deel van het plangebied. Deze LESA is in een apart document beschreven. In dit document is het gebied beschreven, zijn randvoorwaarden vastgelegd en is een concept DO voor het project ontworpen. Het planvoorstel omvat een verschillende aanpak voor drie delen van het gebied. Het meest bovenstroomse gedeelte bevat een ruime meander grotendeels rond nieuw te ontwikkelen stroomdalgraslanden. In het middelste deel, met zeer beperkte ruimte, is voorgesteld de geul te beplanten. Het meest benedenstroomse gedeelte is de aansluiting op de bestaande nevengeul rond de stuw van Junne. Op het beplantte traject na, krijgt de nieuwe geul een smal en ondiep profiel,waardoor het water zelf de gelegenheid krijgt een natuurlijk dwarsprofiel uit te slijten. Het monitoren van die ontwikkeling en de noodzaak voor aanvullende maatregelen, vormt onderdeel van de doelen van de studie. Inmiddels is gebleken dat - in verband met het doorlopen van een MER-procedure - een Definitief Ontwerp is vastgesteld dat op verschillende punten afwijkt van het adviezen in dit rapport. In het hoofdstuk Evaluatie wordt daarbij stilgestaan en zijn conclusies getrokken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages49
Publication statusPublished - May 2019

Cite this