Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte : opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015

V. Viool, C.M.L. Hermans, R. Mierop, G.L. Velthof

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Veel veebedrijven hebben de wens om te groeien. De omvang van de melkveehouderij wordt momenteel begrensd door de EG-melkquotering, maar deze wordt in 2015 afgeschaft. De omvang van de varkens- en pluimveestapel wordt momenteel begrensd door het stelsel van dierrechten, maar in de Meststoffenwet staat 2015 als expiratiedatum van dit stelsel. Bij afschaffing van melkquotering en dierrechten heeft de overheid geen directe grip meer op de omvang van de veehouderij. Bij groei van de veestapel komt het realiseren van de milieudoelen met betrekking tot vermindering van de emissies van fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof en zware metalen onder druk te staan. Veel van de milieudoelstellingen zijn internationaal vastgesteld, zoals in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de NEC-richtlijn (National Emission Ceiling), internationale klimaatafspraken en Natura 2000. In deze rapportage worden drie mogelijke sturingsinstrumenten beschreven: 1. Sturing door middel van dierrechten; 2. Sturing door middel van het Dierrechten Emissie Label Systeem (DELSY); 3. Sturing door middel van het Emissie Management Systeem (EMS).
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
PublisherCapgemini Consulting
Number of pages48
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • livestock farming
  • intensive livestock farming
  • emission
  • environmental management
  • environmental policy
  • livestock economics
  • sustainable animal husbandry
  • policy goals
  • particulate matter

Cite this