Vè thành phân hóa hoc tinh dâu nghe trang (Curcuma aromatica Salisb, Zingiberaceae) Viêtnam.

Phan Tông Son, Vân Ngo Huróng, Nguyên Vân Dâu, Lurong Si Binh, Khoa Hóa, M.A. Posthumus

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)18-19
JournalTop chí Hóa hoc
Volume3
Publication statusPublished - 1989

Cite this