True cost accounting in Nederland: Een Quick Scan

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De PPS-partners van de PPS True Price: van Inzicht naar Actie formuleerden de behoefte aan een overzicht van wat er vooral in Nederland gebeurt op het terrein van true cost accounting. Aan deze behoefte is gehoor gegeven door het uitvoeren van een quick scan.Het doel van deze rapportage is te komen tot een overzicht van de initiatieven in Nederland rondom true cost accounting in de agrarische sector en zijn belangrijkste toepassingen: voedsel, veevoer en non-food. In beeld is gebracht welke initiatieven er zijn, welke partijen daarbij betrokken zijn en waar hun focus ligt.Deze inventarisatie is uitgevoerd door een combinatie van deskresearch en enkele gesprekken met mensen in het veld die een overzicht hebben van de initiatieven.De initiatieven zijn gekarakteriseerd naar de inhoud. Wat gebeurt er? Ook zijn de initiatieven ingedeeld naar betrokkenheid van actoren.Er zijn ruim dertig initiatieven in beeld gebracht. Inzicht in duurzaamheidseffecten is de belangrijkste drijfveer voor de projecten rondom true cost accounting. Daarbij ligt het accent qua producten op grote tropische commodities als koffie, cacao en bananen. Veel van de initiatieven behelzen een berekening van een echte prijs. Daarbij worden verschillende methodes gebruikt, zoals een economische benadering (met marginale kosten) en een meer juridische benadering die op rechten is gebaseerd.De meeste van deze studies worden in opdracht van bedrijven geïnitieerd en aangestuurd. We tellen19 initiatieven gericht op Business to Business (B2B), terwijl 15 initiatieven zich richten op Business to Consumer (B2C) en 11 initiatieven op het bedrijfsinterne gebruik. De bedrijven zien true cost accounting ook als een manier om consumenten te informeren. Een enkeling doet ook experimenten om de meerprijs aan consumenten door te rekenen.Onderzoeken worden veelal gefinancierd met overheidssteun en de uitvoering van de studies ligt vaak in handen van kennisinstellingen en consultants.---The partners in the PPS “True Price – From Insight to Action” expressed a need for an overview of what is happening, especially in the Netherlands, in the field of true cost accounting. This need has been met by performing a quick scan.The aim of this report is to produce an overview of the current initiatives in the Netherlands in relation to true cost accounting in the agricultural sector for its main applications: food, animal feed and non-food. It outlines the various initiatives that there are, which parties are involved and where their focus lies.This assessment combined desk research with a number of interviews with people in the field who are abreast of the initiatives.The initiatives have been characterised by their content. What is happening? The initiatives have also been classified according to the involvement of participants.More than thirty initiatives are presented. It turns out that insight into sustainability effects is the main driver for true cost accounting projects. In terms of products, the emphasis is on large tropical commodities such as coffee, cocoa and bananas.Many of the initiatives include a calculation of a true price. Various methods are used for this, e.g. aneconomic approach (with marginal costs) and a more legal approach based on rights.Most of these studies are initiated and managed on behalf of companies. We counted 19 initiatives that target the business-to-business (B2B) market, 15 business-to-consumer (B2C) ones and 11 that focus on in house use. The companies also see true cost accounting as a way to inform consumers. One or two also conduct experiments to pass the additional cost on to consumers.Research is often financed with state aid, and the execution of the studies is frequently in the hands of university or research institutes and consultants.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages29
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Economic Research
No.2022-092

Cite this