Simulation of vegetation dynamics as affected by nitrogen deposition

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Modelberekeningen laten zien dat wanneer de verwachte daling van de stikstofdepositie (‘vermesting en verzuring’) doorzet, dit gunstige effecten heeft voor de Nederlandse natuur. Door de afnemende verzuring en vermesting van de natuur neemt de berekende biodiversiteit (het aantal zeldzame plantensoorten) toe, vooral in graslanden en heidevelden. Daarentegen verwachten we nauwelijks verbetering in Nederlandse bossen. Door de daling van de depositie van stikstof, dat als een meststof werkt voor de bomen, gaan de bomen minder hard groeien. Dit leidt tot een lagere koolstofvastlegging en dus minder vastlegging van het broeikasgas koolstofdioxide. Deze vermindering kan aanzienlijk zijn; de koolstofvastlegging wordt mogelijk tot 27% gereduceerd. Het huidige milieubeleid houdt hier nog geen rekening mee. De doelstelling in het Kyoto protocol kunnen hierdoor moeilijker gehaald worden en extra maatregelen lijken noodzakelijk. Bijkomend voordeel van de daling van de depositie is dat er minder vaak beheer hoeft te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het plaggen van heide, waardoor er in Nederland mogelijk voor 40.000.000 euro per jaar op het beheer kan worden bespaard
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Berendse, Frank, Promotor
 • van Dobben, Han, Co-promotor
Award date4 Dec 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085048442
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • vegetation types
 • forests
 • grasslands
 • heathlands
 • pollution
 • ammonia
 • nitrogenous compounds
 • nitrogen
 • deposition
 • carbon sequestration
 • simulation models
 • models
 • indicators
 • ammonia emission

Cite this