Selection for growth rate and body size have altered the expression profiles of somatotropic axis genes in chickens

Junjing Jia, Irfan Ahmed, Lixian Liu, Yong Liu, Zhiqiang Xu, Xiaohua Duan, Qihua Li, Tengfei Dou, Dahai Gu, Hua Rong, Kun Wang, Zhengtian Li, Mir Zulqarnain Talpur, Ying Huang, Shanrong Wang, Shixiong Yan, Huiquan Tong, Sumei Zhao, Guiping Zhao, Marinus F.W. te Pas*Zhengchang Su, Changrong Ge

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Selection for growth rate and body size have altered the expression profiles of somatotropic axis genes in chickens'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Agriculture & Biology