Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2017 in perspectief

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op het gebied van vier duurzaamheidsthema’s. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2017. De Duurzame Zuivelketen levert op alle thema’s waarop zij actief is flinke inspanningen om de gestelde doelen te realiseren. Op veel thema’s is in 2017 vooruitgang geboekt ten opzichte van 2016. Doelrealisatie vindt plaats op de thema’s verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja. Alleen bij levensduur is het resultaat verslechterd. Het fosfaatreductieplan en de daarmee gepaard gaande daling van het aantal dieren heeft grote invloed gehad op de resultaten van 2017. Het fosfaatplafond voor de veehouderij als geheel werd niet meer overschreden in 2017, het sectorplafond voor de melkveehouderij nog wel. Een positieve ontwikkeling is dat er in 2017 voor het eerst sprake was van een dalende lijn in de broeikasgasemissies van de zuivelketen. Op basis van voorlopige cijfers geldt dit ook voor de ammoniakemissie. Voor beide thema’s geldt echter ook dat de afstand tot het doel nog groot is. Ook op het thema duurzame energie productie is de afstand tot het doel nog groot. Bij weidegang is er een stijgende trend en is het nagestreefde niveau van 81,2% bedrijven met weidegang binnen handbereik. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit zijn nog geen doelen op sectorniveau vastgesteld in 2017, maar er is wel voortgang geboekt in het ontwikkelen van de monitoringssystematiek.---Through the Sustainable Dairy Chain (Duurzame Zuivelketen) initiative, dairy companies and dairy farmers strive for a future-proof and sustainable dairy sector together. The Sustainable Dairy Chain has formulated targets in the area of four sustainability themes. This sector report provides an overview of the progress on those objectives in 2017. The Sustainable Dairy Chain actively pursues these goals for all of the themes in which it is involved. There has been progress in many of themes when comparing 2017 to 2016. The targets are achieved in the themes of responsible use of antibiotics, energy efficiency, and sustainable soy. The results have only declined for lifespan. The phosphate reduction plan, and the associated decrease in the number of animals, had a significant impact on the 2017 results. The phosphate ceiling for livestock farming as a whole was no longer exceeded in 2017, however, the sector ceiling for dairy farming was. A positive development in 2017 is that a downward trend was visible in the greenhouse gas emissions by the dairy chain for the first time. Preliminary figures show that this is also true for ammonia emissions. However, both themes are also still a long way from their target. Sustainable energy production is also still far from the theme’s target. There is an upward trend for grazing, and the targeted level of 81.2% of farms with grazing is within reach. Animal welfare and biodiversity had no targets set at the sector level in 2017, but progress was made in the development of the monitoring system.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages225
ISBN (Electronic)9789463433976
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2018

Publication series

NameWageningen Economic Research rapport
No.2018-094

Cite this