Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone, Waddenzee en zoute deltawateren in 2020

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Schelpdiermonitoring binnen het WOT Visserij programma De WOT schelpdiermonitoring in de Nederlandse kustwateren heeft als hoofddoel het schatten van de omvang van bestanden van (potentieel) commercieel interessante schelpdiersoorten, en het schatten van het oppervlak aan droogvallende mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Daarnaast moeten de verzamelde gegevens ook gebruikt kunnen worden om een eventuele verandering in het Nederlandse beleid ten aanzien van schelpdiervisserij en natuur te kunnen evalueren. Hiervoor zijn de tijdreeksen van belang, die sinds aanvang van de verschillende survey onderdelen jaarlijks worden aangevuld. Sinds 2020 één rapport In voorgaande jaren werd jaarlijks per survey onderdeel een rapport geschreven. Deze onderdelen waren: • het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren; • schelpdieren in de Nederlandse kustzone; • Mosselen en Japanse oesters in de zoute getijdenwateren: bestand en arealen; • schelpdieren in het Veerse Meer en Grevelingenmeer. Met ingang van 2020 worden al deze survey onderdelen samengevoegd in één rapport. Voortaan worden alle survey onderdelen gegroepeerd per deelgebied behandeld. Deze deelgebieden zijn: 1. Kustzone, 2. Waddenzee, en 3. Deltawateren (Oosterschelde, Westerschelde, Veerse meer, Grevelingenmeer). Ieder jaar wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de verschillende surveys, en daarnaast een nadere uitwerking van één of meer interessante onderwerpen. In voorliggend rapport wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de verschillende survey onderdelen en de daarbij gebruikte methoden. In de hierop volgende jaren zal voor een beschrijving van de gebruikte methodieken verwezen worden naar het rapport over 2020, het voorliggende, tenzij methodieken zijn veranderd. De verzamelde gegevens zijn in te zien op de webviewer De Schelpdiermonitor (www.wur.nl/schelpdiermonitor). Hier worden verspreidingskaarten en tijdreeksen weergegeven van niet alleen de doelsoorten maar ook anders soorten schelpdieren, krabben en zeesterren. Ook is hier meer informatie te vinden over de doelstellingen van de verschillende surveys en de gebruikte methodieken. De Schelpdiermonitor wordt jaarlijks in februari geüpdatet. Uitvoering en resultaten 2020 In Hoofdstuk 2 wordt eerst de algemene werkwijze per survey onderdeel beschreven. In paragraaf 2.9 op pagina 28 wordt beschreven in welke periode de survey onderdelen in 2020 zijn uitgevoerd, en welke wijzigingen er waren ten opzichte van andere jaren (bijvoorbeeld als gevolg van de COVID-19 pandemie). In Hoofdstuk 3 worden de survey resultaten van 2020 gepresenteerd en waar nodig direct bediscussieerd. Hier zijn alle tabellen met geschatte arealen en bestanden te vinden, net als de tijdreeksen (ontwikkeling van arealen en bestanden sinds aanvang van de monitoringreeks). In de bijlagen zijn de resultaten van 2020 in meer detail te bekijken, in de vorm van lijsten met alle aangetroffen soorten (Bijlage B), en verspreidingskaarten (Bijlagen C, D en E). Uitgelicht In Hoofdstuk 4 ‘Uitgelicht’ wordt uitgelegd hoe het bestand van Amerikaanse zwaardschedes in de westelijke Waddenzee wordt geschat, en wordt voor het eerst een ontwikkeling van dat bestand gepresenteerd.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherStichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)
Number of pages96
DOIs
Publication statusPublished - 4 Feb 2021

Publication series

NameCVO rapport
No.21.001

Cite this