Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

P.A.I. Ehlert, H.J. van Wijnen, J. Struijs, T.A. van Dijk, L. van Schöll, L.R.M. de Poorter

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een beoordeling is uitgevoerd van 21 stoffen die door LTO-Noord en de Biogas Branche Organisatie (BBO) aangemeld zijn voor opname in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Op verzoek van het ministerie EZ zijn daar 6 stoffen aan toegevoegd (21+6) en werden 119 eerder aangemelde stoffen herbeoordeeld. De beoordeling betreft met name de milieuhygienische consequenties van het gebruik van covergistingsmaterialen en het resulterende digestaat na vergisting. De beoordeling van de zware metaal- en arseengehalten en de door de Meststoffenwet aangewezen organische microverontreinigingen volgt het Protocol Beoordeling Stoffen eststoffenwet, versie 2.1. Expert judgement is toegepast in geval gegevens niet of niet volledig beschikbaar waren om dit protocol te kunnen toepassen. Criteria voor expert judgement zijn voor deze situatie opgesteld. Voor de beoordeling van de residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn drie alternatieve systematieken opgesteld, mede gebaseerd op toepassing van expert judgement. Het na te streven beschermingsniveau bepaalt welke systematiek gebruikt zal gaan worden. De 21+6 stoffen zijn beoordeeld volgens het protocol en opgestelde alternatieven. De toelating van covergistingsmaterialen in Vlaanderen, Denemarken en Duitsland is betrokken bij de beoordeling. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan om te komen tot beleidsafwegingen en –keuzes inzake opgestelde alternatieven en tot een effectief protocol voor toelating van afval- en reststoffen als covergistingsmateriaal.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages168
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.333

Keywords

  • manure treatment
  • co-fermentation
  • pollutants
  • digestate
  • heavy metals
  • pesticides
  • environmental policy
  • monitoring

Cite this