Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta - Definitief – Concept

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Tijdens de Zoetwaterconferentie van 30 oktober 2013 hebben wij, bestuurders van overheden in de Zuidwestelijke Delta, toegezegd aan te geven wat wij zelf gaan doen om de toekomstige zoetwaterproblematiek het hoofd te bieden. In februari 2014 is een concept gepresenteerd van het maatregelenpakket, een besturingsconcept (governance) en een financieel arrangement, waarin tevens is aangegeven welke ondersteuning wij verwachtten vanuit het Rijk. Wij concentreren ons in dit maatregelenpakket op de 'korte termijn' (tot 2028). Bij de samenstelling van dit pakket is joint-fact finding met rijk, regionale overheden en gebruikers van groot belang gebleken: er is een gezamenlijke kennisbasis. Het maatregelenpakket is nauw afgestemd met de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer en met de zoetwaterregio West-Nederland. Deze versie van het regionale maatregelenpakket houdt rekening met de gesprekken die met de Deltacommissaris en zijn omgeving zijn gevoerd sinds de presentatie van onze voornemen in februari en het overleg dat met de andere zoetwaterregio's is gevoerd om tot een gezamenlijk voorstel te komen. Dit is de versie die het gevolg is van de bespreking van het voorstel in de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta van 10 april 2014 en de aanloop naar het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 23 april 2014.
Original languageDutch
PublisherWitteveen+Bos
Publication statusPublished - 2014

Cite this