Referentieraming van emissies naar de lucht uit landbouw en landgebruik tot 2030: Achtergronddocument bij de Klimaat-en Energieverkenning 2019, met ramingen van emissies van methaan, lachgas, ammoniak, stikstofoxide, fijnstof en NMVOS uit de landbouw en kooldioxide en lachgas door landgebruik

G.L. Velthof, C. van Bruggen, E. Arets, C.M. Groenestein, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, M.J. Schelhaas, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, J. Vonk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) zijn ramingen gemaakt voor 2020, 2025 en 2030 van i) niet aan energie gerelateerde emissies uit de landbouw naar de lucht, in de vorm van methaan (CH4), lachgas (N2O), ammoniak (NH3), stikstofoxide (NOx), fijnstof (PM10 en PM2,5) en NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen) en ii) emissies van kooldioxide (CO2) en N2O door landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw (LULUCF). Het jaar 2017 is het basisjaar in de ramingen. De ramingen gaan uit van vastgesteld beleid en van naleving van onderliggende wet- en regelgeving. De peildatum voor het vastgestelde beleid in de raming is 1 mei 2019. De onzekerheden zijn in beeld gebracht voor de factoren met een groot effect op de emissies in 2030. In de raming is de CH4-emissie in 2030 met ruim 32 miljoen kg CH4 afgenomen ten opzichte van 2017 (6,4%). Deze afname wordt veroorzaakt door een afname van het aantal melkkoeien en jongvee. De geraamde N2O-emissie in 2030 is bijna 1 miljoen kg lager (4,5%) dan die in 2017. De grootste afname in N2O- emissie is zichtbaar bij bemesting met kunstmest en bij beweiding. De ammoniakemissie uit de landbouw neemt af van 114 miljoen kg in 2017 naar 109 miljoen kg in 2020 en 101 miljoen kg in 2030. Deze daling hangt samen met meer emissiearme stallen en minder melkkoeien, jongvee en varkens. De NOx-emissie (uitgedrukt in NO) is in 2030 0,7 miljoen kg lager dan in 2017. De emissie van fijnstof (PM10) neemt af van 6,2 miljoen kg in 2017 naar 5,1 miljoen kg in 2030 en die van de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) neemt af van 0,60 miljoen kg in 2017 naar 0,52 miljoen kg in 2030. De totale geraamde emissies uit de LULUCF-sector liggen in de periode 2020-2030 tussen de 5339 miljoen kg en 5707 miljoen kg CO2-equivalenten. Toepassing van de regels uit de LULUCF-verordening van de EU, om de prestaties van lidstaten te beoordelen op de emissies en verwijderingen van CO2 voor de tijdreeks 2020-2030, resulteert in een nettotekort van 316 miljoen kg CO2-equivalenten in 2025 en 258 miljoen kg CO2-equivalenten in 2030. Als prestaties voor de vijfjarige periodes 2021-2025 en 2026-2030 in het kader van LULUCF afgerekend worden, komt dat op een nettotekort van 1500 miljoen kg CO2-equivalent in de eerste periode en van 1200 miljoen kg CO2 equivalent in de tweede periode.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages113
ISBN (Electronic)9789463952156
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2970
ISSN (Print)1566-7197

Cite this