Quick scan van de milieukundige effecten van een aantal voorstellen voor gebruiksnormen; rapportage in het kader van de evaluatie meststoffenwet 2004

O.F. Schoumans, R. van den Berg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de nadere uitwerking van de Mestwetgeving, die vanaf 2006 zal worden ingevoerd en welke is gebaseerd op de invoering van gebruiksnormen, is in opdracht van de rijksoverheid in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet 2004 een ex-ante milieu-evaluatie uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat de gevolgen zijn van verschillende niveaus in fosfaat- en stikstofgebruiksnormen op de nutriëntenemissies naar het grond- en oppervlaktewater vanuit landbouwgronden. De beoordeelde stikstofnormen leiden tot een verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, echter in alle gevallen treedt op een deel van het areaal (20-25%) nog een overschrijding van de grondwaterkwaliteitdoelstellingen op. De stikstofemissies naar het oppervlaktewater dalen met ca. 20% ten opzichte van de situatie eind jaren negentig. De beoordeelde fosfaatnormen leiden nog steeds tot een toename van de fosfaatophoping in de bodem. Verwacht wordt dat in eerste instantie de fosfaatuitspoeling in 2030 vermindert met 10 tot 15 %, maar dat door de toename van de fosfaatophoping in de bodem, en daarmee de mate van fosfaatverzadiging van de landbouwgronden, op langere termijn (eind 21e eeuw) de situatie weer verslechtert tot het niveau van 2000.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages69
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.730.6
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • nutrients
  • nitrogen balance
  • nitrates
  • phosphates
  • leaching
  • water pollution
  • models
  • environmental legislation
  • Netherlands

Cite this