Positionering zone 2 - VIBEG II akkoord: Ontwikkeling van het voorstel en de ecologische onderbouwing daarbij

M.R. van Stralen, J.A.M. Craeymeersch

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de zomer van 2017 is het nieuwe VIBEG II akkoord ondertekend. Daarin is opgenomen dat de zone-2 gebieden uit het eerste akkoord met een totaal oppervlak 216 km2 weer worden opengesteld voor de garnalenvisserij. Eén van de afspraken daarbij is in het zuidelijk deel van het gebied “Borkummer Stenen”
een beschermingszone wordt ingericht waarin geen enkele vorm van bodemberoerende visserij is toegestaan. Dit onder de voorwaarde dat de natuurwaarden en meer in het bijzonder de biodiversiteit van het bodemleven van het nieuw te sluiten gebied minstens gelijk zijn aan die in zone-2 gebieden in het VIBEG-I akkoord. De opdracht is vormgegeven in nauwe samenspraak met de regiegroep en de werkgroep VIBEG. Daar zijn de uitgangspunten voor het voorstel nader uitgewerkt en zijn mogelijke varianten en de uitkomsten van uitgevoerde analyses besproken. Onderdeel van dit traject is dat middels twee
klankbordgroepbijeenkomsten ook actieve vissers zijn geconsulteerd op hun kennis van het gebied en de opties tot maatwerk. Dit laatste heeft er toe geleid dat een deel van het te sluiten gebied bij Terschelling is gepositioneerd. In een sessie met natuurorganisaties zijn de uitgangspunten voor de
biodiversiteitwaarden die ten grondslag liggen aan het huidige voorstel zijn aangescherpt. In de twee laatste werkgroepvergaderingen op 23 november en 11 december 2017 zijn de ingebrachte suggesties daarop uitgevoerde analyses op hun doorwerking bijeengebracht en in het uiteindelijke kaartbeeld vorm
gegeven (bijlage 1), en is door de Regiegroep VIBEG op 17 december 2017 vastgesteld. De ecologische onderbouwing bij het voorstel is gebaseerd op een uitgebreide analyse van bestaande bodemdiergegevens, waarvan de gerichte studies in de Borkummer Stenen door Bos et al. (2012 en 2014) en de gegevens zoals die sinds 1995 in het kader van de WOT-schelpdieren langs de hele
Nederlandse kust worden verzameld de belangrijkste zijn. Voor de achtergronden daarbij wordt verder verwezen naar de hoofdtekst van dit rapport. Op alle onderzochte parameters scoort het VIBEG II voorstel niet slechter en in een aantal gevallen zelfs substantieel beter dan voor de zone-2 gebieden zoals die het VIBEG-I akkoord zijn vastgelegd. Het voorstel voldoet daarmee aan het uitgangspunt in het VIBEG II akkoord dat de natuur er met de verplaatsing van zone-2 er niet op achteruit mag gaan.
Original languageDutch
Place of PublicationScharendijke
PublisherMarinx
Number of pages25
Publication statusPublished - 24 Jan 2018

Publication series

NameRapport / MarinX
PublisherMarinX
No.2018.179

Cite this