Pathogen manipulation of chloroplast function triggers a light-dependent immune recognition

Chuyun Gao, Huawei Xu, Jie Huang, Biying Sun, Fan Zhang, Zachary Savage, Cian Duggan, Tingxiu Yan, Chih Hang Wu, Yuanchao Wang, Vivianne G.A.A. Vleeshouwers, Sophien Kamoun, Tolga O. Bozkurt, Suomeng Dong*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pathogen manipulation of chloroplast function triggers a light-dependent immune recognition'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology