New geographical insights of the latest expansion of fusarium oxysporum f.Sp. Cubense tropical race 4 into the greater mekong subregion

Si Jun Zheng*, Fernando A. García-Bastidas, Xundong Li, Li Zeng, Tingting Bai, Shengtao Xu, Kesuo Yin, Hongxiang Li, Gang Fu, Yanchun Yu, Liu Yang, Huy Chung Nguyen, Bounneuang Douangboupha, Aye Aye Khaing, Andre Drenth, Michael F. Seidl, Harold J.G. Meijer, Gert H.J. Kema

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

69 Citations (Scopus)

Search results