Neoplasie in schelpdieren: Wat weten we? Een korte Q&A

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

De afgelopen tijd zijn verschillende (buiten-landse) publicaties verschenen die het voorkomen en de verspreiding van neoplasie in schelpdieren beschrijven. Neoplasie isabnormale celgroei (kanker)en staat daarmee snel in de belang-stelling. De vraag is dan ook of we ons in Neder-land zorgen moeten maken?DezeQ&A factsheet heeft als doel een kort over-zicht te geven van wat neoplasie is, wat bekend is over het voorkomen van neoplasie in schelpdieren in de Nederlandse wateren, en of schadelijke ef-fecten te verwachten zijn voor overleving van schelpdieren en/of voor de volksgezondheid. Hierbij ligt de focus op neoplasie in mosselen.Uit deze gegevens blijkt dat neoplasie een ver-schijnsel is dat wereldwijd in veel schelpdieren voorkomt. In Nederland is het incidenteel waarge-nomen. Recentemosselsterftein Frankrijk geeft aandat gerichte metingennaar het voorkomen van neoplasiein mosselen uit Nederlandse wate-renaan te bevelen zijn.
Original languageDutch
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages3
Place of PublicationIJmuiden
Publication statusPublished - Dec 2019

Cite this