Monitoring van methaan-, ammoniak- en lachgasemissies uit twee natuurlijk geventileerde geitenstallen: Praktijkmetingen in de periode oktober 2018-oktober 2020

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de resultaten van metingen van de emissies van methaan, ammoniak en lachgas die op 2 bedrijven voor geiten zijn uitgevoerd in de periode van oktober 2018 t/m oktober 2020. De metingen zijn continue uitgevoerd (met behulp van een bedrijfsmonitoring systeem met sensoren voor ammoniak, methaan en kooldioxide). Daarnaast zijn elke twee maanden referentiemetingen (volgens de huidige meetprotocollen) uitgevoerd. Doel van de metingen was de emissies van methaan, ammoniak en lachgas uit traditionele huisvestingssystemen voor geiten vast te stellen. Op basis van referentiemetingen is de gemiddelde emissie ± standaarddeviatie tussen bedrijven (n=2) 27,7 ± 0,4 kg CH4 per jaar per dierplaats, 3,6 ± 0,1 kg NH3 per jaar per dierplaats en 61 ± 10 g N2O per jaar per dierplaats. Voor geiten wordt geen leegstand verrekend. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de emissies die bepaald zijn door middel van continue metingen, en op basis van de referentiemetingen. De pot levert een grote bijdrage aan de totale CO2-productie in de stal is. De CO 2-productie uit de pot is, gemiddeld over de twee gemeten stallen, 50% van de CO 2-productie uit de dieren.---This report summarizes the results of emission measurements that were carried out on two goat farms in the period October 2018 – October 2020. The measurements were performed continuously using a measurement system equipped with sensors for ammonia, methane and carbondioxide. Besides, reference measurements (according to current measurement protocols) were performed every 2 months. Goal of the measurements was to determine the average methane emission (CH4) from goats. Beside methane emissions also emissions of ammonia (NH3) and nitrous oxide (N2O) have been measured. Based on reference measurements, the average emission ± standard deviation between farms (n=2) was estimated to be 27.7 ± 0.4 kg CH4 per year per animal place, 3.6 ± 0.1 kg NH3 per year per animal place and 61 ± 10 g N2O per year per animal place. For goats, no correction for unoccupancy of the livestock building is applied. No significant differences were found between the emissions determined by means of continuous measurements and based on the reference measurements. The deep-litter has a major contribution to the total CO 2 production inside the livestock building. The CO 2 production from the deep-litter was, averaged over the two measured farms, 50% of the CO 2 production from the animals.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages47
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1378

Cite this