Minimalisering van de uitspoeling bij teelten in kasgrond; verslag van geïntegreerd onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van minimalisering van de watergift bij chrysantenteelt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij chrysantenteelt kunnen substraatsystemen niet worden toegepast, omdat het gewas een zeer kleine plantafstand heeft. De teelt van gewassen in de grond is geen gesloten systeem, waardoor verlies van water en (daarmee) uitspoeling van nutriënten kan optreden. Wanneer de watergift precies gelijk gemaakt zou kunnen worden aan de verdamping door het gewas (aangevuld met de verdamping vanaf het bodemoppervlak) zal er geen watertransport naar de omgeving van de kas zijn en daarmee een lagere mineralenbelasting van het grondwater. In het project "water en nutriënten" hebben PPO-Naaldwijk, IMAG, PRI en Alterra samengewerkt aan de realisatie en theorievorming rond watergeefstrategieën. In eerste instantie is gewerkt aan de adaptatie van een bestaand verdampingsmodel. Hierbij kan water gegeven worden op grond van een schatting van de opgetreden verdamping. Dit algoritme, het fertigatiemodel, is toegepast en beproefd op praktijkbedrijven. Het fertigatiemodel gebruikt echter slechts een beperkt aantal invloedsfactoren op een lineaire wijze voor de berekening van de verdampingsschatting. Daarom zijn een aantal mogelijke sensoren gezocht voor een terugkoppeling van de bodemvochtstatus zodat een correctieterm op de watergift kan worden aangebracht. Een complicatie bij het praktisch gebruik van het fertigatiemodel is dat het model uitgaat van een homogene verdamping en een homogene verdeling van het gegeven water. Praktische watergeefsystemen hebben echter altijd een zekere variatie in de hoeveelheid water die per oppervlakte-eenheid wordt afgegeven. Daarom is een uitgebreid modelonderzoek gedaan naar het effect van deze inhomogeniteit op de wateropname van planten. Bovendien is het gevolg van droogtestress op de groei en ontwikkeling van de chrysant bestudeerd en de mogelijkheden van stressmeting door middel van infraroodmetingen bekeken
Original languageDutch
Place of PublicationNaaldwijk
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
Number of pages63
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NamePPO
No.543

Keywords

  • chrysanthemum
  • water supply
  • water uptake
  • cultural methods
  • leaching
  • integrated control
  • netherlands
  • water pollution
  • soil pollution
  • greenhouse horticulture

Cite this