Land Use Modeling System (LUMOS) : a toolbox for land use modeling, definitie studie

W. Loonen, E. Koomen, P.H. Verburg, M.A.J. Kuijpers-Linde

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De sturing in het ruimtelijk beleid in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. Via de Nota Ruimte is geprobeerd om het ruimtelijk rijksbeleid in één nota onder te brengen. Zowel de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van VROM, V&W, EZ en LNV maken deel uit van de in de nota beschreven ruimtelijke strategie. De nadruk ligt op marktwerking, minder regels en "decentraal wat kan, centraal wat moet". Dit laatste betekent dat de provincies en gemeenten volgens de nota meer vrijheid krijgen bij de invulling van de ruimtelijke inrichtingsplannen. Het beschikbare instrumentarium is hierop aangepast. Qua inhoudelijke doelstellingen verandert er niet zoveel in het ruimtelijk beleid. Het ruimte scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies staat nog steeds centraal. Bij de implementatie van de nieuwe sturingsfilosofie dient rekening te worden gehouden met de veranderingen in de samenleving en veranderingen op andere beleidsvelden. Bijvoorbeeld met de verregaande internationalisering en de toegenomen beleidscomplexiteit. Uit de inventarisatie blijkt dat zowel bij provincies als bij gemeenten een behoefte bestaat om discussies te ondersteunen met kaartbeelden waarin de gewenste ruimtebehoefte van verschillende ruimtevragende functies is weergegeven, kaartbeelden waarin de mate van geschiktheid voor de functies is weergegeven, schetskaarten als ruimtelijke beelden van een mogelijke ruimtelijke inrichting. Tezamen met actuele plankaarten vormen zij een essentieel onderdeel van de kennisbasis die door deze actoren wordt gebruikt bij het voeren van beleidsdiscussies over verschillende onderwerpen (leefbaarheid, natuurontwikkeling, infrastructuur investeringen, recreatie, etc.). Belangrijke door de provincie te maken keuzen liggen op het gebied van: Verstedelijking (concentreren of spreiden), effecten van een tweede en eventuele derde Maasvlakte, Zestienhoven (wonen en recreëren of vliegen en werken), de glastuinbouw (uitbreiding of uitplaatsen), natuur (mate van restrictief beleid ten aanzien van andere functies) en de mate van realisering van nieuw oppervlaktewater.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherVrije Universiteit
Number of pages47
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • physical planning
  • land use
  • land use planning
  • models
  • regional planning
  • netherlands
  • zuid-holland
  • noord-brabant

Cite this