Kosteneffectiviteit natuurbeleid: methodiekontwikkeling, tussenrapportage 2004

S.S.H. Ligthart, T. van Rheenen, K.H.M. van Bommel, M.J.S.M. Reijnen, M.N. van Wijk, C.B. Brink, A. Gaaff, H. Leneman, J. Latour

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanaf 2003 werkt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aan de ontwikkeling van een methodiek (indicatoren en analysekader) om de kosteneffectiviteit van het natuurbeleid te bepalen. Achtergrond van deze studie vormt de wens van de ministeries van Financien en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het inzicht in de relatie tussen de kosten van het natuurbeleid en de doelbereiking te vergroten. Deze methodiek moet het in de toekomst mogelijk maken om de vraag te beantwoorden of de doelen van het huidige natuurbeleid kunnen worden gerealiseerd met minder inzet van financiële middelen of met een gelijke inzet van middelen een groter doelbereik gehaald kan worden. De methodiekontwikkeling richt zich primair op de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zowel qua oppervlakte als in kwalitatieve zin. De ontwikkeling van een kosteneffectviteits-methodiek is een uitdaging van formaat, vanwege de complexiteit van het natuurbeleid, het multidisciplinaire karakter ervan en de onoverkomelijkheid tal van keuzes te maken die zowel wetenschappelijk gezien als bestuurlijk voor discussie vatbaar zijn. Dit rapport moet dan ook worden beschouwd als een tussenrapport waarin de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt met betrekking tot de indicatoren voor doelbereiking, kosten en kosteneffectiviteit uitvoerig worden beschreven en onderbouwd. Behalve een presentatie van de methodiek, staan in deze tussenrapportage de resultaten van een kosteneffectviteitsanalyse van twee voorbeeldstudies, namelijk voor de natuurdoelen van heide en laagveenmoeras. Trefwoorden: kosteneffectiviteit, natuurbeleid, Ecologische Hoofdstructuur, natuurdoelen, Natuurwaardegraadmeter, instandhoudingscondities, areaaluitbreiding, ruimtelijke samenhang, verzuring, verdroging, beheer, waterkwaliteit, kosten, economische analyse, beleidseffectketen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages103
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.23
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • nature conservation
  • policy
  • cost effectiveness analysis
  • methodology
  • heathlands
  • netherlands
  • ecological network

Cite this

Ligthart, S. S. H., van Rheenen, T., van Bommel, K. H. M., Reijnen, M. J. S. M., van Wijk, M. N., Brink, C. B., Gaaff, A., Leneman, H., & Latour, J. (2004). Kosteneffectiviteit natuurbeleid: methodiekontwikkeling, tussenrapportage 2004. (Planbureaurapporten; No. 23). Natuurplanbureau. https://edepot.wur.nl/39045