Is eenvoudig beter? Twee essays over natuur en landschap in het nieuwe omgevingsbeleid

W. de Haas, R.J. Fontein, M. Pleijte

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

This report includes two essays on the foundations of planning and environmental policy, focusing on natureand landscape. At a time when policy is changing, it is important to reflect on the foundations of thesepolicies, specifically on the question ‘What wisdom in caring for the environment?’ To reflect on this questionthe thinking of pioneers of regional planning, nature conservation and landscape management is linked withthat of a number of contemporary philosophers. The resulting proposal to consider environmental care as an‘anhropo-technique’, for which societal learning is crucial, implies a curbing of the standard thinking and aclear definition of the public interest, also at the national level. The second essay argues for a better use ofspatial planning policy to support objectives for nature and the landscape. Besides the Environment andPlanning Act, this should include the development and deployment of ‘policy arrangements’ that reflectvarious perspectives on nature and landscape---Dit rapport bevat twee essays over de grondslagen voor het omgevingsbeleid toegespitst op natuur enlandschap. In een periode waarin het beleid voor de omgeving sterk verandert, is het belangrijk om tereflecteren op de grondslagen van dit beleid. Wat is wijsheid in de zorg voor de omgeving? Daartoe wordt inhet eerste essay het denken van pioniers van de ruimtelijke ordening, het natuurbeheer en hetlandschapsonderhoud gerelateerd aan een aantal hedendaagse filosofen. Dit leidt tot het voorstel om deomgevingszorg te zien als een antropotechniek waarin maatschappelijke oefening centraal staat. Ditimpliceert onder meer een beperking van het norm-denken en een heldere definitie van het publieke belang,ook op nationaal niveau. Het tweede essay bepleit om het ruimtelijk beleid beter in te zetten voor natuur- enlandschapsopgaven. Het gaat daarbij naast de Omgevingswet om het ontwikkelen en benutten vanruimtelijke beleidsarrangementen die aansluiten bij verschillende kijkrichtingen naar natuur en landschap
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages159
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameWOt-technical report
No.92
ISSN (Print)2352-2739

Cite this