Instandhouding kalkarme Grijze duinen in duingebied Solleveld: Nut en noodzaak van een pilot ‘extra maaien’ als herstelmaatregel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het duinterrein Solleveld, onderdeel van het Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen, is vooral van belang vanwege het voorkomen van het prioritaire habitattype Grijze duinen (kalkarm, H2130B). Bij de evaluatie van de eerste beheerplanperiode (2012-2017) zou een achteruitgang in kwaliteit van het habitattype H2130B zijn geconstateerd. Als deze afname in kwaliteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zou dat voor de tweede beheerplanperiode (2018-2023) leiden tot een herstelopgave en maatregelen. De afname in kwaliteit zou vooral samenhangen met een toename in vergrassing (met Zandzegge), mogelijk als gevolg van de hoge stikstofdepositie en het lokaal toenemen van Grijs kronkelsteeltje en Gewoon haarmos ten koste van karakteristieke duingraslandsoorten. Daarom is een pilot ‘extra maaien’ voorgesteld (4,7 ha). Wageningen Environmental Research is gevraagd advies uit te brengen over de pilot ‘extra maaien’ voor het deelgebied Solleveld. Daartoe is aan de hand van beschikbare flora-inventarisaties en permanente proefvlakken uit de periode 1993-2018 vastgesteld of er inderdaad sprake is van een achteruitgang in kwaliteit van het habitattype Grijze duinen (kalkarm) en of er een noodzaak bestaat voor ‘extra maaien’ als herstelmaatregel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages37
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.2972
ISSN (Print)1566-7197

Cite this