High-fat feeding rather than obesity drives taxonomical and functional changes in the gut microbiota in mice

Liang Xiao, Si Brask Sonne, Qiang Feng, Ning Chen, Zhongkui Xia, Xiaoping Li, Zhiwei Fang, Dongya Zhang, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Muriel Derrien, Floor Hugenholtz, Longqing Tang, Junhua Li, Jianfeng Zhang, Chuan Liu, Qin Hao, Ulla Birgitte Vogel, Alicja Mortensen, Michiel KleerebezemTine Rask Licht, Huanming Yang, Jian Wang, Yingrui Li, Manimozhiyan Arumugam, Jun Wang, Lise Madsen, Karsten Kristiansen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

45 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'High-fat feeding rather than obesity drives taxonomical and functional changes in the gut microbiota in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences