Het volgen van de kwaliteit van sperziebonen in de keten: GreenCHAINge WP1 - Sperziebonen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het algemene doel van GreenCHAINge werkpakket 1 is het ontwikkelen van een meer generiek kwaliteitscontrolesysteem voor de AH logistieke keten om een constantere kwaliteit te bereiken. Een van de deelprojecten is het onderzoek naar sperziebonen. Het doel van dit onderzoek is om beter inzicht te krijgen in het kwaliteitsverloop in de keten en zo mogelijk oorzaken aan te wijzen van kwaliteitsverlies. Om meer inzicht te krijgen in het kwaliteitsverloop van sperziebonen in de keten van de distributeur Bakker Barendrecht naar de verwerker Koninklijke Vezet BV (hierna: Vezet), is een monitoringsexperiment uitgevoerd. Hierbij werden bij Vezet monsters genomen van een groot aantal partijen sperziebonen en vervolgens beoordeeld op verschillende soorten schade. Deze monsters zijn vervolgens gekoppeld aan de kwaliteitsdata van Bakker Barendrecht, waarna er bij Wageningen Food & Biobased Research een onafhankelijke data-analyse is uitgevoerd. De kwaliteitscontrole vond bij Bakker Barendrecht en Vezet op een verschillende manier plaats. Bij Bakker Barendrecht werd visueel gescoord in 5 klassen terwijl bij Vezet een gewichtspercentage van iedere afwijking werd bepaald. Om de data-analyse met deze twee datasets uit te kunnen voeren met dezelfde eenheden, zijn de scores van Bakker Barendrecht omgerekend naar percentages. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen zijn: • Uit de data-analyse blijkt dat de resultaten van de kwaliteitsbeoordeling bij Bakker Barendrecht en Vezet niet logisch met elkaar samen hangen. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk: - Dit is mogelijk te verklaren met verschillen in kwaliteitscontrole. Verschillen in kwaliteitscontrole tussen Bakker Barendrecht en Vezet kunnen optreden door verschillen in monstername en/of meetmethode. Het advies is om de kwaliteitscontrole bij beide bedrijven te gaan afstemmen: op dezelfde monsters, door dezelfde personen, op dezelfde plaats en tijdstip. - Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de schade is toegenomen in de keten tussen de twee bedrijven. Echter, uit de huidige analyse lijkt de tijdsduur vanaf ontvangst bij Bakker Barendrecht tot aan beoordeling bij Vezet geen verband te houden met het niveau van de gemeten schade. Dit document is het resultaat van onderzoek binnen GreenCHAINge werkpakket 1. Dit onderzoek is uitgevoerd tussen juni 2017 en januari 2018 door onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR). Dit is een objectief en onafhankelijk onderzoek, voor Bakker Barendrecht en Vezet, die gedeeltelijk aan dit onderzoek bijgedragen hebben middels in-kind en in-cash bijdrage. Dit document is vertrouwelijk en bedoeld voor Bakker Barendrecht, Vezet en WFBR.---The general objective in GreenCHAINge workpackage 1 is to develop a more generic quality control system for the AH logistic chain, in order to achieve a more consistent quality. One of the subprojects is the research on green beans. The aim of this research is to gain a better understanding of the quality of the chain and, if possible, to identify causes of quality loss. To gain more insight into the quality of green beans in the chain from the distributor Bakker Barendrecht to the processing company Vezet, a monitoring experiment has been carried out. At Vezet samples were taken from a large number of batches of green beans and assessed for different types of damage. These samples were linked to the quality data of Bakker Barendrecht, based on independent data analysis performed by Wageningen Food & Biobased Research. The quality control took place at Bakker Barendrecht and Vezet. Bakker Barendrecht scored visually in five classes, while at Vezet an exact percentage of the weight of each damage was determined. In order to perform the data analysis of these two datasets with the same units, the scores of Bakker Barendrecht were converted to percentages. The main results of this research and the resulting advices are as follows: • The data analysis shows that the results of the quality assessment at Bakker Barendrecht and Vezet do not logically coincide. There can be several explanations: - There may be differences in quality control between Bakker Barendrecht and Vezet. This can be a different sampling and/or measurement method. The advice is to align quality control between the two companies: on the same samples, by the same persons, at the same place and time. • Another explanation could that the damage has increased in the chain between the two companies. However, the current analysis indicates that the length of time from Bakker Barendrecht until the assessment at Vezet is not related to the level of the damage measured. This document is the result of a study as part of GreenCHAINge workpackage 1. This study is executed from June 2017 till January 2018 by researchers of Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), who performed an objective and independent study for Bakker Barendrecht and Vezet, who partly financed this project in-cash and in-kind. This report is confidential and intended only for Bakker Barendrecht, Vezet and WFBR.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages17
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport / Wageningen Food & Biobased Research
No.1887

Cite this