Het op de markt brengen van een gentech siergewas; virtuele casussen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van dit project was om na te gaan wat er bij komt kijken om een genetisch gemodificeerd siergewas te vermarkten. Het idee bestaat bij betrokken partijen in de wetenschap en bij het bedrijfsleven dat vermarkting voor GM siergewassen makkelijker en sneller en daarmee goedkoper zou moeten kunnen zijn dan voor GM voedsel- of veevoedergewassen. In de Europese Unie is er reeds sprake van een precedent; er zijn enkele GM anjer cultivars tot de EU markt toegelaten voor import en processing, maar niet voor teelt! Om het doel van dit project te realiseren zijn er twee virtuele casussen geformuleerd die verder zijn onderzocht. In verband met de ingewikkeldheid van de materie is in de loop van dit project besloten om het werk te concentreren op één van de casussen, namelijk degeen die het dichtst bij realisatie is en waarvan invulling en uitwerking van de casus het concreetst gemaakt kon worden. Dit betrof de casus van een genetisch gemodificeerde lelie met geïntroduceerde resistentiegenen tegen bladluizen als overbrenger van virussen. Aan de hand van de GM anjer-dossiers is informatie verzameld en doorgesproken met het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen. Vervolgens is het op de webpagina van het BGGO aanwezige formulier voor het aanvragen van markttoelating inclusief teelt ingevuld voor de specifieke virtuele siergewas-casus. Het BGGO was bereid deze aanvraag te bestuderen en te becommentariëren. Hieruit bleek dat er geen actueel uitgebreid aanvraagformulier voor markttoelatingen beschikbaar is op dit moment en dat het ingevulde formulier slechts een samenvattingsformulier was. Ook ontbrak de nodige concrete informatie als gevolg van het feit dat het een virtuele aanvraag betrof en daarmee bepaalde specifieke informatie niet gegeven kon worden, zoals bijvoorbeeld de moleculaire analyse van de lijn waarvoor de toelating werd gevraagd. Daarnaast bleek er veel onduidelijkheid over bepaalde typen informatie die in het commentaar gevraagd werden. De minimale eisen die aan een gewas worden gesteld bleken niet helder. Er werd verwezen naar de uitgebreide GM anjer aanvraag opgesteld door Florigene, maar er kon niet aangegeven worden wat er van de door Florigene aangeleverde informatie nu vanuit de overheid werd gevraagd en wat op eigen initiatief was aangeleverd. De onduidelijkheden in de procedure kunnen heel goed als consequentie hebben dat een aanvraag te veel tijd in beslag zou gaan nemen en dat daardoor en door eventueel nog uit te voeren tests en toetsen de kosten die met een aanvraag voor markttoelating gemoeid zijn voor de siersector te hoog zouden oplopen. Het was duidelijk dat een virtuele aanvraag verder niet zou bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de (on)mogelijkheden van markttoelating voor siergewassen. Daarom is er besloten om een formele aanvraag voor introductie in het milieu veldproef categorie 1 op te stellen en in te dienen voor de GM lelies, die inmiddels daadwerkelijk zijn geproduceerd en dus niet meer virtueel zijn. Dit zal moeten gebeuren binnen een vervolgproject
Original languageDutch
PublisherPlant Research International
Number of pages30
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • genetic engineering
  • ornamental crops
  • marketing
  • market surveys
  • market research
  • regulations
  • pot plants

Cite this