Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders – Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek

F.C. Wardenaar, I.J.M. Geelen, R. van den Dool, R.F. Witkamp, M.R. Mensink

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

Achtergrond - Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook door de algemene bevolking gebruikt. Dit onderzoek had als doelstelling het inventariseren van 1) het gebruik van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten door de algemene bevolking in relatie tot hun sportactiviteit, 2) het al dan niet krijgen van sportvoedingsadvies, 3) de zelfgerapporteerde kennis op dit terrein. Methode - In een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking van 15-80 jaar werd gekeken naar de inname van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten, het verkregen advies en de zelfgerapporteerde kennis. De onderzoekspopulatie was onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, frequentie van sporten en het lidmaatschap van een sportvereniging. Het onderzoek werd gedaan als onderdeel van het Nationaal Sport Onderzoek (NSO 2012). De bruto gerealiseerde steekproef was n=1647, de netto gerealiseerde steekproef n=1015, met een responspercentage van 62%. Met behulp van afzonderlijke 2x2 chi-kwadraattesten werd getoetst in hoeverre het verschil tussen twee proporties berustte op toeval of werkelijk bestond (p=0,05). Resultaten - aan alle respondenten gaf 27,3% aan voedingssupplementen te gebruiken ter bevordering van de algehele gezondheid. Van de sportende respondenten (n=727) gebruikte 5,8% supplementen voor het verbeteren van sportprestatie. 21,6% van de respondenten gebruikte sportvoedingsproducten rondom of tijdens inspanning. Sportende mannen gebruikten vaker voedingssupplementen en sportvoedingsproducten dan vrouwen. Onder leden van sportverenigingen was meer gebruik in vergelijking met niet-leden. 8,7% van de sporters had ooit advies gekregen van een sportdiëtist (3,6%) of diëtist (5,1%). Leden van een sportvereniging rapporteerden vaker dat zij advies hadden gekregen van een sportdiëtist dan niet-leden. Het merendeel van de respondenten (82,4%) had nooit advies gekregen. Respondenten scoorden zelfgeraporteerde kennis op verschillende thema’s tussen de 21,3% en 60%, waarbij sporters die gemiddeld =2 keer per week sporten het hoogste kennisniveau rapporteerden. Conclusie - Een typische gebruiker van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten is een frequent sportende man die lid is van een sportvereniging. Mannen gebruiken meer voedingssupplementen en sportvoedingsproducten in relatie tot sportinspanning dan vrouwen. Vrouwen gebruiken meer voedingssupplementen gericht op de algemene gezondheid dan mannen. De grootste groep gebruikers van voedingssupplementen en sportvoedingsproducten zijn frequente sporters (>120 keer/jaar) en/of lid van een sportvereniging. De meeste respondenten hebben nooit sportvoedingsadvies gehad. Van degenen die dit wel hebben gehad, is het grootste deel lid van een vereniging of frequent sporter. Wat betreft zelfgerapporteerde kennis scoren jongeren en frequente sporters het hoogst.
Original languageDutch
Pages (from-to)S1-S9
JournalNederlands Tijdschrift voor Voeding en Dietetiek
Volume69
Issue number6
Publication statusPublished - 2014

Cite this