Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

J.J.P. Baars, A.S.M. Sonnenberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van de productiekosten vormt en waar voor de afvoer na de teelt (champost) ook nog betaald moet worden. Er is daarom een grote behoefte aan kennis om dit productiesysteem te verbeteren of om een alternatief systeem te ontwikkelen. Het centrale thema hierbij is het mycelium. Dat bepaalt wat en hoeveel er wordt afgebroken en bepaalt het transport van voeding en water naar groeiende champignons. De rol van het mycelium is niet makkelijk in het huidige systeem te onderzoeken. De hoeveelheid mycelium is niet makkelijk te meten en de preciese afbraak van afzonderlijke voedingscomponenten is niet precies te bepalen. Daarom werken we in dit project aan een model waarbij inerte materialen worden gebruikt als drager voor myceliumgroei. Hieraan kunnen dan gedefinieerde (oplosbare) voedingsstoffen worden toegevoegd waarbij exact berekend kan worden hoeveel voeding in hoeveel champignons is omgezet. In een vorige rapportage hebben we al laten zien dat perliet en puimsteen in principe geschikt zijn om champignons te telen met moutextract als voeding. De omzetting van voeding naar champignons (op droge stof basis) is vergelijkbaar met de huidige compost. Vergelijk met andere schimmels gekweekt in fermentoren laat zien dat de meeste schimmels vergelijkbare conversies hebben van voeding naar nieuwe biomassa. Verbetering van productie hangt dus sterk af van de hoeveelheid mycelium en hoe goed dit mycelium het substraat kan afbreken tot bruikbare voedingsstoffen. Daarom is de focus op goede kolonisatie van dragers zo belangrijk. Hoe meer mycelium, des te groter de afbraak en transportcapaciteit en dus productie van paddenstoelen. Puimsteen en perliet voldoen redelijk maar blijken niet helemaal inert te zijn. Je moet stevig bufferen om de pH in de hand te houden. In dit vervolgonderzoek zijn allerlei schuimsoorten gebruikt. Deze zijn wel inert. Alle soorten schuim blijken helaas slecht te doorgroeiien en de structuur van de schuimen lijkt daarvoor de oorzaak te zijn. Aangezien er veel onderzoek is gedaan naar bodemschimmels is een literatuuroverzicht gemaakt van dit onderzoek met de focus op bruikbaarheid voor ons groeimodel. De groei van bodemschimmels blijkt voor een groot gedeelte bepaald te worden door fysieke parameters. Porieën in de bodem blijken een zeer belangrijke rol te spelen. Grond bodems kunnen beschouwd worden als een stelsel van gangen die ofwel gevuld zijn met lucht ofwel met vocht. Kleine poriën (<30 µm doosnede) zijn meestal gevuld met vocht, poriën van gemiddelde grootte (diameters tussen 30 µm en 100 µm) kunnen afhankelijk van het vochtgehalte wel of niet gevuld zijn met vocht. Poriën met een diameter groter dan 100 µm zijn meestal gevuld met lucht. Schimmels blijken zich vooral in de bodem te verspreiden via de luchtgevulde poriën. Hoe snel de schimmel zich kan verspreiden is afhankelijk van de kronkeligheid van het pad dat door de poriën loopt en van de vraag of de poriën onderling goed verbonden zijn. Poriën die in een “doodlopend straatje” eindigen belemmeren uiteraard de verspreiding. Voor een goede groei zijn zowel de kleine poriën nodig (reservoirs van vocht) als de grote poriën (routes om zich te verspreiden). Een polymeer dat een geschikte structuur heeft is Fytocell. Dit materiaal zal in een vervolgproef worden meegenomen. Composteerders en telers weten dat “structuur” van de compost een zéér belangrijk element is voor het succes van een teelt. Met de informatie in deze rapportage wordt duidelijker wat we daarmee bedoelen. Bulkdichtheid, gemiddelde poriegrootte, de range van poriediameters en de vochtverdeling hierin blijken op grond van studies van inerte materialen en studies aan bodemschimmels de belangrijkste factoren te zijn. Inerte materialen kun je daarnaar “modelleren” maar voor compost is dat lastiger als je afhankelijk bent van organische reststromen. Voor compost lijkt het in ieder geval interessant te kijken naar het verhogen van afbreekbare organische stoffen bij aanvang van de teelt (gericht bijvoeden) en de verbetering van de kolonisatiegraad. In de modellen is tot nu toe gebruik gemaakt van normale dekaarde. Deze is eerst gesteriliseerd om bacteriegroei te voorkomen. Door toevoeging van actieve kool wordt de knopvorming weer op gang gebracht. Op labschaal wordt mycelium altijd op agar gegroeid waaraan wateroplosbare voedingsstofen zijn toegevoegd. De commerciële rassen en de meeste wilde lijnen kunnen hierop geen knoppen maken. Enkele wilde lijnen blijken echter wel knoppen te kunnen vormen op agar. Dat biedt ook een mogelijkheid om de relatie voeding en champignonproductie te onderzoeken. Een bepaald soort agar (¿-carageenan) kan zelfs opgelost worden na doorgroeiing met mycelium waardoor puur mycelium geisoleerd kan worden. Op deze manier kan ook de relatie tussen voeding en myceliumgroei enerzijds en champignonproductie anderzijds onderzocht worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International/Wageningen UR Plant Breeding
Number of pages31
Publication statusPublished - 2011

Cite this