Genome sequencing sheds light on the contribution of structural variants to Brassica oleracea diversification

Ning Guo, Shenyun Wang, Lei Gao, Yongming Liu, Xin Wang, Enhui Lai, Mengmeng Duan, Guixiang Wang, Jingjing Li, Meng Yang, Mei Zong, Shuo Han, Yanzheng Pei, Theo Borm, Honghe Sun, Liming Miao, Di Liu, Fangwei Yu, Wei Zhang, Heliang JiChaohui Zhu, Yong Xu, Guusje Bonnema*, Jianbin Li*, Zhangjun Fei*, Fan Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

22 Citations (Scopus)

Search results

 • Brassica oleracea var. botrytis cultivar: Korso Genome sequencing

  Guo, N. (Creator), Wang, S. (Creator), Gao, L. (Creator), Liu, Y. (Creator), Wang, X. (Creator), Lai, E. (Creator), Duan, M. (Creator), Wang, G. (Creator), Li, J. (Creator), Yang, M. (Creator), Zong, M. (Creator), Han, S. (Creator), Pei, Y. (Creator), Borm, T. (Creator), Sun, H. (Creator), Miao, L. (Creator), Liu, D. (Creator), Yu, F. (Creator), Zhang, W. (Creator), Ji, H. (Creator), Zhu, C. (Creator), Xu, Y. (Creator), Bonnema, G. (Creator), Li, J. (Creator), Fei, Z. (Creator) & Liu, F. (Creator), Beijing Academy of Agriculture and Forestry, 4 Jun 2019

  Dataset

 • Resequencing of Brassica oleracea

  Guo, N. (Creator), Wang, S. (Creator), Gao, L. (Creator), Liu, Y. (Creator), Wang, X. (Creator), Lai, E. (Creator), Duan, M. (Creator), Wang, G. (Creator), Li, J. (Creator), Yang, M. (Creator), Zong, M. (Creator), Han, S. (Creator), Pei, Y. (Creator), Borm, T. (Creator), Sun, H. (Creator), Miao, L. (Creator), Liu, D. (Creator), Yu, F. (Creator), Zhang, W. (Creator), Ji, H. (Creator), Zhu, C. (Creator), Xu, Y. (Creator), Bonnema, G. (Creator), Li, J. (Creator), Fei, Z. (Creator) & Liu, F. (Creator), Beijing Academy of Agriculture and Forestry, 8 Feb 2021

  Dataset

 • Brassica oleracea var. capitata cultivar: OX-heart_923 (cabbage) Genome sequencing and assembly

  Guo, N. (Creator), Wang, S. (Creator), Gao, L. (Creator), Liu, Y. (Creator), Wang, X. (Creator), Lai, E. (Creator), Duan, M. (Creator), Wang, G. (Creator), Li, J. (Creator), Yang, M. (Creator), Zong, M. (Creator), Han, S. (Creator), Pei, Y. (Creator), Borm, T. (Creator), Sun, H. (Creator), Miao, L. (Creator), Liu, D. (Creator), Yu, F. (Creator), Zhang, W. (Creator), Ji, H. (Creator), Zhu, C. (Creator), Xu, Y. (Creator), Bonnema, G. (Creator), Li, J. (Creator), Fei, Z. (Creator) & Liu, F. (Creator), Beijing Academy of Agriculture and Forestry, 28 Apr 2021

  Dataset