Genetic mapping and regional association analysis revealed a CYTOKININ RESPONSE FACTOR 10 gene controlling flowering time in Brassica napus L.

Li Yang, Meili Xie, Yupo Wu, Xiaobo Cui, Minqiang Tang, Lingli Yang, Yang Xiang, Yan Li, Zetao Bai, Junyan Huang, Xiaohui Cheng, Chaobo Tong, Lijiang Liu, Shengyi Liu, Chuanji Zhao*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genetic mapping and regional association analysis revealed a CYTOKININ RESPONSE FACTOR 10 gene controlling flowering time in Brassica napus L.'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology