Geïntegreerde beheersing van ziekten en plagen in teelten van kroosvaren (Azolla)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is in opdracht uitgevoerd in het kader van het TTW-project AzoPro (16294). In het TTW-project AzoPro wordt getracht kroosvaren (Azolla) te telen op vernatte landbouwbodems. De doelstelling daarbij is tweeledig. Enerzijds wordt getracht een productief teeltsysteem op te zetten waarbij biomassa wordt geoogst en gebruikt voor diverse nuttige toepassingen (bijv. als veevoeder, eiwitconcentraat, koolstofvastlegging of groenbemester). Anderzijds wordt gekeken naar de mogelijkheden om Azolla te gebruiken om fosfor ‘uit te mijnen’ uit voormalige landbouwbodems met het idee dat na uitmijnen de bodems geschikt(er) zijn voor natuurontwikkeling. Tijdens de uitvoering van diverse veldproeven en experimenten in het project AzoPro is gebleken dat ziekten en plagen de Azolla-planten fors kunnen aantasten en de teelt zelfs helemaal kunnen vernietigen. Het gaat dan onder meer om de Azolla-snuitkever (Stenopelmus rufinasus), de kroosmot (Cataclysta lemnata), bladluizen (waterleliebladluis Rhopalosiphum nymphaeae), en diverse soorten schimmels (zoals Botrytis, Rhizoctonia, Cladosporum en Penicillium). Ziekten en plagen zijn één van de grote knelpunten voor de (grootschalige) productie van Azolla-biomassa. Voor de doorontwikkeling van de Azolla-teelt naar een productief, duurzaam en financieel rendabele nieuwe teelt is het van belang om deze ziekten en plagen te kunnen voorkomen en/of te bestrijden. In dit rapport is beschreven hoe de bestrijding van verschillende plagen van Azolla volgens geïntegreerde gewasbescherming (IPM) regels kunnen worden uitgevoerd. In het kort zijn de levenscyclussen beschreven van de waterleliebladluis (Rhopalosiphum nymphaeae), de Azolla-snuitkever (Stenopelmus rufinasus) en de kroosmot (Cataclysta lemnata). Verder zijn overige insecten die op Azolla kunnen voorkomen genoemd en een aantal potentieel schadelijke micro-organismen in Azolla beschreven. Volgens het IPM principe zijn de stappen 1 t/m 4 voor de bestrijding van de waterleliebladluis, de Azolla-snuitkever en de kroosmot beschreven. IPM-stappen 5 t/m 8 worden in dit rapport niet behandeld. Wel worden een aantal pesticiden (chemische gewasbeschermingsmiddelen) genoemd die effectief zijn tegen bovengenoemde plagen. Voor genoemde gewasbeschermingsmiddelen in dit rapport is de impact op het milieu genoemd m.b.v. de milieumeetlat (voor de middelen die hierin staan). De teelt van Azolla is nieuw. Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen zijn wetten opgesteld die worden gecontroleerd door de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Het is zonder toestemming niet mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen in een nieuwe teelt. In dit rapport staat informatie over de procedure bij de NVWA voor het verkrijgen van vrijstelling in kleine teelten. Binnen de Business Unit Agrosysteemkunde van de Wageningen University & Research (WUR) zijn tussen 2016 en 2018 plaag-experimenten op eendenkroos (Lemna) uitgevoerd. De opzet en uitvoering van de experimenten aan Lemna kunnen bijdragen aan een verdere kennisontwikkeling aan Azolla. Omdat de waterleliebladluis en de kroosmot ook voorkomen op Azolla is de kennis die is opgedaan in de experimenten goed bruikbaar voor de Azolla-teelt. Vijf experimenten zijn uitgevoerd met de waterleliebladluis (Rhopalosiphum nymphaeae) met als doel de effectiviteit van drie verschillende biologische bestrijdingen te testen. Namelijk 1) met twee parasitoïden (Aphidius colimani en Aphidius matricariae), 2) met 1% Raptol-oplossing en 3) met LuisVrij-oplossing. Verder zijn zeven experimenten uitgevoerd met de kroosmot (Cataclysta lemnata) met drie verschillende doelen. Namelijk 1) biologisch bestrijding van de rupsen, 2) monitoring van de motten en 3) de bestudering van het vraatgedrag van de rupsen. De experimenten voor de biologische bestrijding van de rupsen zijn verricht met Bacillus thuringiensis (XenTari®). In dit rapport zijn naast literatuuronderzoek en deskstudie de resultaten gepresenteerd van de WUR-experimenten op Lemna.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages61
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business Unit Agrosysteemkunde
No.WPR-1270

Cite this