Evaluatie van het, in 1987 in het kader van het VREK-programma uitgevoerde onderzoek naar de cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in vlees en organen van runderen, varkens, schapen, kalveren en pluimvee

W. van Delft, G. Vos, F. Huf, A.H. Roos, J.J.M.H. Teeuwen, J.P.C. Hovens, B. Neihof-Aalders, H.J. Horstman, H. Lammers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De in 1987 in het kader van het LAC-signaleringsprograrruna VREK gevonden lood-, cadmium-, kwik- en arseengehalten zijn gepresenteerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. Voorts zijn de gevonden gehalten getoetst aan de geldende aktiegrenzen en ontwerpnormen. In de verdelingen van de gevonden loodgehalten in vlees, levers en nieren van zowel runderen als varkens is in de loop van de jaren een verschuiving naar lagere waarden waarneembaar. De range waarbinnen de loodgehalten worden gevonden is echter nagenoeg konstant. De in 1987 gevonden loodgehalten in schapelevers liggen op een vergelijkbaar niveau als in 1986, maar op een beduidend lager niveau dan in de jaren daarvoor. Een mogelijke relatie tussen deze abrupte daling van de loodgehalten in schapelevers en de sterke toename van loodvrije benzine met een hiermee samenhangende vermeende daling in de atmosferische looddepositie zal nader worden onderzocht. In 1987 werden in kalfslevers meer lagere en in schapenieren daarentegen meer hogere cadmiumgehalten waargenomen. In 1987 werden in 1 monster varkensvlees en in 1 monster rundvlees de aktiegrens en de ontwerpnorm voor cadmium overschreden. Voorts werd in 2 monsters rundernier de voor cadmium geldende aktiegrens overschreden. In 1 monster van een rund werden in het vlees, de nier en de lever verhoogde arseengehalten waargenomen. Alleen de voor nieren geldende aktiegrens van arseen werd hierbij overschreden, terwijl de respectievelijke richtnormen niet werden overschreden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages6
Publication statusPublished - 1988

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.88.18

Keywords

  • pesticides
  • animal products
  • control
  • heavy metals
  • meat
  • meat products
  • testing
  • toxicology

Cite this