Evaluatie NLV-concept op grasland: Is een update nodig? Rapport 2

G.H. Ros, Nick van Eekeren

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De LTO-Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft als taak adviezen op te stellen voor een landbouwkundig verantwoord gebruik van meststoffen. De CBGV streeft na om die adviezen zo perceelsspecifiek mogelijk te maken. Zo is het advies voor de bemesting met stikstof (N) afhankelijk gemaakt van wat de grond ‘van nature’ zelf levert. Dat is het zogenaamde N-leverend vermogen van de bodem (NLV). Het NLV wordt geschat op basis van een grondmonster waarin de hoeveelheid organisch gebonden N gemeten wordt. Het daadwerkelijk vrijkomen van N uit die organische voorraad hangt onder meer af van weersomstandigheden en varieert daarom van jaar tot jaar. Het is dus voorstelbaar dat meer kennis over die variatie tot betere N-adviezen kan leiden. Over de perspectieven daarvan gaat het bijgaande rapport. Het heeft echter geen zin om adviezen op basis van dit soort kennis te verfijnen, als andere factoren het effect van het NLV op de te adviseren N gift blijken op te heffen. De te adviseren hoeveelheid N hangt namelijk niet alleen van het NLV af, maar ook van de mate waarin een gewas aangeboden N weet op te nemen - de zogenaamde N-benutting -. Daarnaast bepaalt de potentiële gewasopbrengst de vraag naar N. Daarbij speelt de vochtvoorziening een belangrijke rol. Deze factoren hebben mogelijk tegengestelde effecten op de N-behoefte. De verschillen tussen de uiteindelijke adviezen worden dan erg klein. De CBGV laat daarom op dit moment een her-analyse van graslandproeven uitvoeren naar de mogelijke verbanden tussen de genoemde factoren. De uitkomst van die studie zal aangeven of verdere verfijning van adviezen op basis van NLV-voorspellingen zinvol is.
Original languageDutch
PublisherWageningen UR Livestock Research, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Number of pages36
Publication statusPublished - 2016

Cite this