Eindnotitie POV Bigvitaliteit deelproject A 'Meetbaar maken in de stal'

J. van Hout, A.I.J. Hoofs

Research output: Working paperAcademic

Abstract

In het Werkplan 2019-2020 ‘Bigvitaliteit – goede zorg voor dieren’ wordt een drietal deelprojecten beschreven met de overkoepelende doelstelling: het verbeteren van de bigvitaliteit. Een van deze drie deelprojecten betreft het deelproject ’Meetbaar maken in de stal’. De doelstelling van dit project zoals beschreven in het Werkplan, is het ontwikkelen van handvatten en toetsen voor varkenshouders, de dierenarts en andere erfbetreders, die ingezet kunnen worden om de uitval van zuigende biggen te verlagen en de kwaliteit van gespeende biggen te verbeteren. De handvatten dienen te bestaan uit meetinstrumenten waarmee door gericht meten (inclusief analyseren) een concrete probleemdefinitie van het betreffende bedrijf vast te stellen zou zijn. Door middel van handelingsperspectieven zou de varkenshouder samen met zijn erfbetreders een SMART handelingsplan kunnen opstellen en uitvoeren. Naast deze werkwijze worden vier aandachtsvelden in het Werkplan beschreven: doodgeboren biggen, uitval zuigende biggen, kwaliteit gespeende biggen en kwaliteit gespeende zeugen.
Gedurende het project was de focusgroep ‘Bigvitaliteit’1 beschikbaar voor feedback en het in het veld uit testen van ontwikkelde tools/beslisbomen.
Original languageDutch
Number of pages9
Publication statusPublished - 7 Feb 2021

Cite this