Effectiviteit van inundatie ter bestrijding van het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci op zware grond: Resultaten bakkenproef inundatie stengelaaltjes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Inundatie lijkt ook op zware grond een effectieve techniek voor de bestrijding van stengelaaltjes. In een emmerproef was de doding van stengelaaltjes in zowel zand als zavel (tot 33% afslibbaar) meer dan 99%. Of het mogelijk is om een besmetting volledig te saneren is nog onduidelijk en zal in vervolgonderzoek (op praktijkpercelen) vastgesteld moeten worden. Problemen met stengelaaltjes in bieten, uien en aardappelen lijken de afgelopen jaren steeds meer toe te nemen. In verband met verhuur voor bloembollenland is dit aaltje bij veel akkerbouwers een ongewenst en moeilijk bespreekbaar probleem. Akkerbouwers zijn eerder bereid om land te verhuren aan bollentelers als er bij onverhoopte introductie van een besmetting een maatregel beschikbaar is om de besmetting weer te saneren. Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) komen zowel op lichte als op zware gronden voor en kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in belangrijke gewassen als bieten, aardappelen, diverse bloembolgewassen en ook in (zaai)uien. Deze aaltjessoort kent een twintigtal verschillende ‘rassen’ die elk verschillende waardplantreeksen kennen. Deze verschillende stengelaaltjesrassen zijn niet van elkaar te onderscheiden, noch via de microscoop (morfologisch) noch via moleculaire technieken. Hierdoor is het vaststellen van de waardplantstatus van gewassen zeer lastig en praktisch gezien bijna onmogelijk. Omdat de kennis over waardplantstatus grotendeels ontbreekt is beheersing van stengelaaltjes door een goed gekozen vruchtwisseling nagenoeg niet mogelijk. Bestrijding wordt hiermee voorlopig de belangrijkste maatregel in de beheersingsstrategie van stengelaaltjes. Bestrijding door chemische grondontsmetting is wegens verscherpte regelgeving en verbod van middelen amper meer mogelijk en is in het verleden technisch niet afdoende gebleken. In de bollenteelt, op de geestgronden, wordt inundatie al decennia met succes ingezet voor de bestrijding van stengelaaltjes. Voor een maximale bestrijding van de populatie stengelaaltjes moet de inundatie minimaal 12 weken duren bij bodemtemperaturen van minimaal 16graden. Aaltjes zijn waterdieren en sterven dan ook niet door de aanwezigheid van water, maar door de zuurstofloosheid en mogelijk ook door giftige (afbraak)producten die in de grond vrijkomen gedurende de inundatie. Door de grond mengen van extra organisch materiaal (gras of gewasresten) lijkt het inundatie-proces te versterken. Waarschijnlijk daalt het zuurstofgehalte in de bodem dan sneller en ontstaan er meer en/of andere afbraakproducten. Of inundatie ook op zwaardere gronden effectief is in bestrijding van stengelaaltjes is niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft WUR | OpenTeelten een emmerproef uitgevoerd met drie grondsoorten. Een lichte zandgrond (3% afslibbaar) en twee wat zwaardere grondsoorten met een afslibbaarheid van 27 en 33%. De grond met 33% afslibbaarheid was minder zwaar dan op basis van een al beschikbare bodemanalyse werd verwacht (circa 40%). De grond is kunstmatig besmet met stengelaaltjes en aan een deel is extra organisch materiaal (40 of 80 ton gras/ha) toegevoegd. Vervolgens is de grond is 14 weken geïnundeerd bij een temperatuur van 18°C. In niet geïnundeerde zandgrond was de besmetting met stengelaaltjes, in 14 weken tijd, door natuurlijke sterfte met 80% afgenomen. In de zwaardere gronden was de natuurlijke sterfte minder sterk en nam de besmetting met circa 60% af. De inundatie zonder toevoeging van extra organisch materiaal was in zowel de zandgrond als de zwaardere grondsoorten zeer effectief. De doding was in alle grondsoorten meer dan 99%, maar (nog) geen 100%. Het toevoegen van organisch materiaal heeft, door de al zeer hoge doding bij de inundatie zonder toevoegen van organisch materiaal, geen meetbaar aanvullend effect gehad. Deze resultaten bieden perspectief voor het succesvol toepassen van inundatie voor de bestrijden van stengelaaltjes op zwaardere grondsoorten. Binnen de PPS Bollen, Bodem en Aaltjes (gestart in 2022) wordt het onderzoek voortgezet en zullen er metingen worden uitgevoerd op een praktijk perceel dat wordt geïnundeerd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages14
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
No.WPR-OT-1052

Cite this