Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant

M.E.A. Broekmeyer, J. Kros, A.G.M. Schotman, A. van Kleunen, G.W.W. Wamelink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een ecologische onderbouwing van de mogelijke gevolgen van stikstofdepositie op vogelrichtlijnsoorten in de Noord-Brabantse vogelrichtlijngebieden. In de twaalf onderzochte vogelrichtlijngebieden komen 21 soorten voor die gebruik maken van stikstofgevoelig leefgebied. De leefgebieden zijn beschreven in de vorm van natuurdoeltypen met daaraan gekoppeld een kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof. Voor de jaren 1994, 2004 en 2009 is de stikstofdepositie berekend en hieruit blijkt dat in alle jaren de KDW wordt overschreden. Voor alle soorten is per vogelrichtlijngebied het aandeel leefgebied met een overschrijding van deze KDW vastgesteld en de lokale trend is achterhaald. Er is onderzocht of er mechanismen zijn die een correlatie tussen overschrijding van de KDW en de trend kunnen verklaren. Voor acht vogelsoorten is mogelijk sprake van een causale relatie tussen de trend en de KDW. Voor deze soorten is per gebied nader onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een causale relatie en of eventuele gevolgen door beheer ongedaan kunnen worden gemaakt. In vier gevallen kan niet uitgesloten worden dat stikstof heeft bijgedragen aan verslechtering van het leefgebied. Hierdoor zijn mogelijk de instandhoudingsdoelen niet gehaald. In de overige gevallen is geen sprake van een causale relatie of zijn de eventuele effecten van deze relatie ongedaan gemaakt door het beheer.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2359
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • natural areas
  • deposition
  • emission
  • nitrogen
  • air pollution
  • birds
  • adverse effects
  • natura 2000
  • critical loads
  • noord-brabant

Cite this