Ecologische effecten uitbreiding bedrijventerrein Oudeschild; een toets in het kader van de Europese richtlijnen en de Flora- en Faunawet

C.J. Smit, R.C. van Apeldoorn

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In dit rapport wordt getracht een beoordeling te maken van de effecten van uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van Oudeschild. In deze beoordeling worden de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet betrokken. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen uitbreiding geen effecten zal hebben op natuurgebieden in de omgeving, ook niet op de nabijgelegen Speciale Beschermingszone Waddenzee. Wel zijn negatieve effecten, in de vorm van areaalverlies binnen het plangebied, te verwachten voor enkele soorten die specifiek in bijlagen 2 en 4 van de Habitatrichtlijn worden genoemd en die op grond daarvan speciale bescherming genieten, zoals nader uitgewerkt in de Flora- en Faunawet. Het betreft de noordse woelmuis, de rugstreeppad en de heikikker, die waarschijnlijk (en in het geval van de heikikker mogelijk) in kleine aantallen in het gebied voorkomen. Van deze soorten zijn geen recente inventarisatiegegevens beschikbaar. Van verschillende planten- en insectensoorten die bescherming genieten via de Flora- en Faunawet, zijn in het geheel geen inventarisatiegegevens beschikbaar. Hierdoor kan niet worden aangegeven in welke mate de populatiegrootte van deze soorten en de met name genoemde soorten beonvloed wordt en of sprake is van eensignificant effect in relatie tot de instandhoudingsverplichting. Op basis hiervan adviseert Alterra om aanvullende inventarisaties te laten uitvoeren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages38
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.665
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • industrial sites
  • environmental impact reporting
  • habitats
  • directives
  • flora
  • fauna
  • law
  • netherlands
  • noord-holland

Cite this