De haalbaarheid van een Rijn-Maas-Schelde Academie: een verkenning van nut en noodzaak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Zuidwestelijke Delta en het Schelde estuarium zijn er in de afgelopen jaren door Neder-landse en Vlaamse overheden verschillende ambities en beleidsopgaven verwoord op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, toegankelijkheid, economische ontwikke-ling en gedeeltelijk herstel van estuariene dynamiek. Sommige actoren zijn bezorgd dat bij het programmeren van onderzoek en het interpreteren van de onderzoekresultaten belan-gen en sectorale denklijnen de ontwikkeling van een breed gedragen visie over de delta be-moeilijken. Deze haalbaarheidsstudie heeft verkend hoe verschillende Nederlandse en Vlaamse partijen staan tegenover het idee van een wetenschappelijk intermediaire organisatie die voorziet in een structurele en solide basis van wetenschappelijke informatie voor de Rijn-Maas-Schelde Delta. De studie is uitgevoerd aan de hand van zeventien semigestructureerde interviews met organisaties die betrokken zijn bij het uitzetten, het uitvoeren en programmeren van onderzoek. De interviews zijn gedaan in de periode juni 2013 – juni 2014. Uit deze studie blijkt dat de benaderde organisaties in Nederland en Vlaanderen elkaar goed kennen via diverse netwerken. Op het eerste gezicht lijkt iedereen tevreden over het proces van kennisvragen articuleren, onderzoek uitzetten en kennisontwikkeling. Toch worden er ook een aantal problemen benoemd die liggen op het raakvlak tussen verdiepend, toege-past, beleidsondersteunend en innovatief onderzoek. Het nut van een Rijn-Maas-Schelde Academie (RMS) wordt echter maar door een kleine meerderheid van de respondenten on-derschreven. De meerderheid vindt een dergelijk initiatief niet noodzakelijk. Samenwerking met Vlaanderen wordt door veel respondenten nuttig geacht op het gebied van onderzoek-programmering en een RMS initiatief zou kansen kunnen creëren voor binationaal onder-zoek.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherKennis voor Klimaat
Number of pages54
ISBN (Print)9789492100061
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameKvKrapport
PublisherKennis voor Klimaat
No.137/2014

Keywords

  • economic development
  • feasibility studies
  • international cooperation
  • knowledge management
  • frontier areas
  • south-west netherlands
  • flanders

Cite this