Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimelijk ordeningsspoor; achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

M.E.A. Broekmeyer, F.H. Kistenkas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wie wil gaan bouwen moet tegenwoordig op voorhand en in redelijkheid (de zgn. rechterlijke OVIR-toets) rekening houden met aanwezige wettelijk beschermde natuurwaarden. Voor Natura 2000-gebieden zal dan al de habitattoets een rol moeten spelen en voor wat betreft de soortenbescherming zal al gepreludeerd moeten worden op de mogelijkheid van een ontheffing voor beschermde soorten. Deze integrale afweging komt voort uit recente jurisprudentie (de zgn. uitvoerbaarheidsjurisprudentie met zijn OVIR-toets) en vindt onsinziens ook weerklank in de herziene Natuurbeschermingswet (art 19j) en de Strategische Milieubeoordeling die binnenkort wordt geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer. Vooral via het `preventief bestuurlijk toezicht¿ op bestemmingsplannen is naar onze mening de habitattoets definitief van belang geworden voor het ruimtelijk ordeningsspoor. Men vergelijke met name art. 19j lid 3 Nbw, dat de habitattoets van toepassing verklaart op de planvorming. Dit betekent dat in het bijzonder bestemmingsplannen (immers het enige plan dat voor een ieder juridisch bindend is) `nature proof¿ dienen te zijn. Er moet immers een reële kans zijn dat de bestemming uitgevoerd kan worden (uitvoerbaarheidseis). Bekeken vanuit zowel het aantal aangevraagde en verleende beschikkingen natuurbeschermingsrecht als de voorlopige resultaten van de eerste twee jaren van de jurisprudentiemonitor HVR (2004 en 2005), kan geconcludeerd worden dat de bescherming van Europese natuurwaarden Nederland niet op slot gooit. Wél zorgt zij ervoor dat meer en meer een zorgvuldige afweging van belangen plaatsvindt. De trend is dat bij zowel soortbescherming als gebiedsbescherming de kaarten al in de planfase worden geschud: op strategisch niveau moet men rekening houden met de uitvoerbaarheid van het plan en dus rekening houden met beschermde soorten en gebieden. Bouwen kan nog steeds, maar niet overal en pas nadat alle effecten, alternatieven en belangen goed zijn onderzocht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages42
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWOT Natuur & Milieu
No.44
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

 • physical planning
 • housing
 • industrial sites
 • nature conservation
 • government policy
 • law
 • environmental legislation
 • eu regulations
 • netherlands
 • nature
 • greenhouse horticulture

Cite this