Boeren in Beweging

Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen

Judith Westerink (Editor), Bert Smit (Editor), Marijke Dijkshoorn (Editor), Nico Polman (Editor), Theo Vogelzang (Editor)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’ is een nieuwe term
ontstaan: natuurinclusieve landbouw. Het Rijk zwengelde hiermee een
discussie aan over de mate waarin en de manier waarop natuur een
plek zou moeten hebben in alle facetten van het boerenbedrijf. Het zou
een transitie moeten worden: de hele Nederlandse landbouw zou zich
richting natuurinclusiviteit moeten bewegen.
Deze term is vervolgens opgepakt door onderzoekers, burgers, natuurorganisaties
en belangengroepen. Allerlei projecten werden de afgelopen
jaren opgezet of onder de noemer ‘natuurinclusief’ gebracht. In
bijeenkomsten werd het gesprek aangegaan met ketenpartijen en
landbouworganisaties.
Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat echter alleen
plaatsvinden als boeren zelf in beweging komen. Als overheid, burgers,
bedrijven en organisaties boeren willen helpen om die beweging te
maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Wat
speelt mee in de keuzes die zij maken om wel of niet de natuurinclusieve
kant op te gaan en welke rol heeft hun omgeving daarin?
Deze brochure is het resultaat van een onderzoek naar die vragen. Het
was een verkennend, kwalitatief onderzoek, beperkt tot de melkveehouderij
en de akkerbouw en uitgevoerd in 2016/2017. We spraken met
vijf melkveehouders in Eemland en vijf akkerbouwers in Flevoland;
eerst individueel en vervolgens als groep per gebied. Want: hoe voeren
boeren met elkaar het gesprek over natuurinclusieve landbouw? Ook
spraken we voor elke sector nog met drie erfbetreders, om te verkennen
hoe zij denken over de transitie naar natuurinclusieve landbouw.
Het onderzoek was niet opgezet voor een representatief beeld, maar
om inzicht te krijgen in wat meespeelt bij overwegingen van boeren om
te kiezen voor natuurinclusieve landbouw.
In het volgende hoofdstuk introduceren we het raamwerk
dat we gebruikt hebben om zicht te krijgen op de
totstandkoming van de keuzes van boeren op het gebied
van natuurinclusieve landbouw. We hebben dit gebruikt
om de interviews en focusgroepen voor te bereiden en
te analyseren. Vervolgens vatten we samen wat natuurinclusieve
landbouw betekent voor de melkveehouderij
in Eemland en voor de akkerbouw in Flevoland. Dit
moet niet gelezen worden als objectieve waarheid, maar
als de werkelijkheid zoals boeren die zien en zoals zij die
in hun keuzes meewegen. Ook is het belangrijk om te
beseffen dat de inhoud van elk hoofdstuk is samengesteld
op basis van de uitspraken van vijf verschillende
boeren, die niet per se door alle vijf zijn gezegd1. In
hoofdstuk 3 besteden we extra aandacht aan de rol van
de erfbetreders. In hoofdstuk 4 vertalen we de bevindingen
uit Eemland en Flevoland naar aanknopingspunten
om als politiek en maatschappij de keuze voor natuurinclusieve
landbouw voor boeren gemakkelijker te maken.
Ten slotte doen we gerichte aanbevelingen voor diverse
partijen.
Deze brochure is dan ook bedoeld voor iedereen die bij
zou kunnen dragen aan een transitie richting natuurinclusieve
landbouw: overheden, ketenpartijen, natuurorganisaties,
agrarische collectieven, erfbetreders, burgers
etc. Voor boeren staat er waarschijnlijk weinig nieuws in
deze brochure, maar hopelijk wel veel herkenning! Als
onderzoekers hopen we dat meer mensen zich naar
aanleiding van deze brochure willen verdiepen in en
verbinden aan boeren die streven naar natuurinclusiviteit,
en daarmee medeverantwoordelijkheid gaan nemen
voor ons landschap, ons voedsel en onze natuur.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University & Research
Number of pages48
ISBN (Electronic)9789463433068
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Cite this

@book{1c93167cd0174cd3a39502fe7e848a1a,
title = "Boeren in Beweging: Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen",
abstract = "In de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’ is een nieuwe termontstaan: natuurinclusieve landbouw. Het Rijk zwengelde hiermee eendiscussie aan over de mate waarin en de manier waarop natuur eenplek zou moeten hebben in alle facetten van het boerenbedrijf. Het zoueen transitie moeten worden: de hele Nederlandse landbouw zou zichrichting natuurinclusiviteit moeten bewegen.Deze term is vervolgens opgepakt door onderzoekers, burgers, natuurorganisatiesen belangengroepen. Allerlei projecten werden de afgelopenjaren opgezet of onder de noemer ‘natuurinclusief’ gebracht. Inbijeenkomsten werd het gesprek aangegaan met ketenpartijen enlandbouworganisaties.Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat echter alleenplaatsvinden als boeren zelf in beweging komen. Als overheid, burgers,bedrijven en organisaties boeren willen helpen om die beweging temaken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Watspeelt mee in de keuzes die zij maken om wel of niet de natuurinclusievekant op te gaan en welke rol heeft hun omgeving daarin?Deze brochure is het resultaat van een onderzoek naar die vragen. Hetwas een verkennend, kwalitatief onderzoek, beperkt tot de melkveehouderijen de akkerbouw en uitgevoerd in 2016/2017. We spraken metvijf melkveehouders in Eemland en vijf akkerbouwers in Flevoland;eerst individueel en vervolgens als groep per gebied. Want: hoe voerenboeren met elkaar het gesprek over natuurinclusieve landbouw? Ookspraken we voor elke sector nog met drie erfbetreders, om te verkennenhoe zij denken over de transitie naar natuurinclusieve landbouw.Het onderzoek was niet opgezet voor een representatief beeld, maarom inzicht te krijgen in wat meespeelt bij overwegingen van boeren omte kiezen voor natuurinclusieve landbouw.In het volgende hoofdstuk introduceren we het raamwerkdat we gebruikt hebben om zicht te krijgen op detotstandkoming van de keuzes van boeren op het gebiedvan natuurinclusieve landbouw. We hebben dit gebruiktom de interviews en focusgroepen voor te bereiden ente analyseren. Vervolgens vatten we samen wat natuurinclusievelandbouw betekent voor de melkveehouderijin Eemland en voor de akkerbouw in Flevoland. Ditmoet niet gelezen worden als objectieve waarheid, maarals de werkelijkheid zoals boeren die zien en zoals zij diein hun keuzes meewegen. Ook is het belangrijk om tebeseffen dat de inhoud van elk hoofdstuk is samengesteldop basis van de uitspraken van vijf verschillendeboeren, die niet per se door alle vijf zijn gezegd1. Inhoofdstuk 3 besteden we extra aandacht aan de rol vande erfbetreders. In hoofdstuk 4 vertalen we de bevindingenuit Eemland en Flevoland naar aanknopingspuntenom als politiek en maatschappij de keuze voor natuurinclusievelandbouw voor boeren gemakkelijker te maken.Ten slotte doen we gerichte aanbevelingen voor diversepartijen.Deze brochure is dan ook bedoeld voor iedereen die bijzou kunnen dragen aan een transitie richting natuurinclusievelandbouw: overheden, ketenpartijen, natuurorganisaties,agrarische collectieven, erfbetreders, burgersetc. Voor boeren staat er waarschijnlijk weinig nieuws indeze brochure, maar hopelijk wel veel herkenning! Alsonderzoekers hopen we dat meer mensen zich naaraanleiding van deze brochure willen verdiepen in enverbinden aan boeren die streven naar natuurinclusiviteit,en daarmee medeverantwoordelijkheid gaan nemenvoor ons landschap, ons voedsel en onze natuur.",
editor = "Judith Westerink and Bert Smit and Marijke Dijkshoorn and Nico Polman and Theo Vogelzang",
note = "Project number: BO-11-020-006",
year = "2018",
doi = "10.18174/454040",
language = "Dutch",
publisher = "Wageningen University & Research",

}

Boeren in Beweging : Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen. / Westerink, Judith (Editor); Smit, Bert (Editor); Dijkshoorn, Marijke (Editor); Polman, Nico (Editor); Vogelzang, Theo (Editor).

Wageningen : Wageningen University & Research, 2018. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

TY - BOOK

T1 - Boeren in Beweging

T2 - Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen

A2 - Westerink, Judith

A2 - Smit, Bert

A2 - Dijkshoorn, Marijke

A2 - Polman, Nico

A2 - Vogelzang, Theo

N1 - Project number: BO-11-020-006

PY - 2018

Y1 - 2018

N2 - In de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’ is een nieuwe termontstaan: natuurinclusieve landbouw. Het Rijk zwengelde hiermee eendiscussie aan over de mate waarin en de manier waarop natuur eenplek zou moeten hebben in alle facetten van het boerenbedrijf. Het zoueen transitie moeten worden: de hele Nederlandse landbouw zou zichrichting natuurinclusiviteit moeten bewegen.Deze term is vervolgens opgepakt door onderzoekers, burgers, natuurorganisatiesen belangengroepen. Allerlei projecten werden de afgelopenjaren opgezet of onder de noemer ‘natuurinclusief’ gebracht. Inbijeenkomsten werd het gesprek aangegaan met ketenpartijen enlandbouworganisaties.Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat echter alleenplaatsvinden als boeren zelf in beweging komen. Als overheid, burgers,bedrijven en organisaties boeren willen helpen om die beweging temaken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Watspeelt mee in de keuzes die zij maken om wel of niet de natuurinclusievekant op te gaan en welke rol heeft hun omgeving daarin?Deze brochure is het resultaat van een onderzoek naar die vragen. Hetwas een verkennend, kwalitatief onderzoek, beperkt tot de melkveehouderijen de akkerbouw en uitgevoerd in 2016/2017. We spraken metvijf melkveehouders in Eemland en vijf akkerbouwers in Flevoland;eerst individueel en vervolgens als groep per gebied. Want: hoe voerenboeren met elkaar het gesprek over natuurinclusieve landbouw? Ookspraken we voor elke sector nog met drie erfbetreders, om te verkennenhoe zij denken over de transitie naar natuurinclusieve landbouw.Het onderzoek was niet opgezet voor een representatief beeld, maarom inzicht te krijgen in wat meespeelt bij overwegingen van boeren omte kiezen voor natuurinclusieve landbouw.In het volgende hoofdstuk introduceren we het raamwerkdat we gebruikt hebben om zicht te krijgen op detotstandkoming van de keuzes van boeren op het gebiedvan natuurinclusieve landbouw. We hebben dit gebruiktom de interviews en focusgroepen voor te bereiden ente analyseren. Vervolgens vatten we samen wat natuurinclusievelandbouw betekent voor de melkveehouderijin Eemland en voor de akkerbouw in Flevoland. Ditmoet niet gelezen worden als objectieve waarheid, maarals de werkelijkheid zoals boeren die zien en zoals zij diein hun keuzes meewegen. Ook is het belangrijk om tebeseffen dat de inhoud van elk hoofdstuk is samengesteldop basis van de uitspraken van vijf verschillendeboeren, die niet per se door alle vijf zijn gezegd1. Inhoofdstuk 3 besteden we extra aandacht aan de rol vande erfbetreders. In hoofdstuk 4 vertalen we de bevindingenuit Eemland en Flevoland naar aanknopingspuntenom als politiek en maatschappij de keuze voor natuurinclusievelandbouw voor boeren gemakkelijker te maken.Ten slotte doen we gerichte aanbevelingen voor diversepartijen.Deze brochure is dan ook bedoeld voor iedereen die bijzou kunnen dragen aan een transitie richting natuurinclusievelandbouw: overheden, ketenpartijen, natuurorganisaties,agrarische collectieven, erfbetreders, burgersetc. Voor boeren staat er waarschijnlijk weinig nieuws indeze brochure, maar hopelijk wel veel herkenning! Alsonderzoekers hopen we dat meer mensen zich naaraanleiding van deze brochure willen verdiepen in enverbinden aan boeren die streven naar natuurinclusiviteit,en daarmee medeverantwoordelijkheid gaan nemenvoor ons landschap, ons voedsel en onze natuur.

AB - In de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’ is een nieuwe termontstaan: natuurinclusieve landbouw. Het Rijk zwengelde hiermee eendiscussie aan over de mate waarin en de manier waarop natuur eenplek zou moeten hebben in alle facetten van het boerenbedrijf. Het zoueen transitie moeten worden: de hele Nederlandse landbouw zou zichrichting natuurinclusiviteit moeten bewegen.Deze term is vervolgens opgepakt door onderzoekers, burgers, natuurorganisatiesen belangengroepen. Allerlei projecten werden de afgelopenjaren opgezet of onder de noemer ‘natuurinclusief’ gebracht. Inbijeenkomsten werd het gesprek aangegaan met ketenpartijen enlandbouworganisaties.Een transitie richting een natuurinclusieve landbouw gaat echter alleenplaatsvinden als boeren zelf in beweging komen. Als overheid, burgers,bedrijven en organisaties boeren willen helpen om die beweging temaken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Watspeelt mee in de keuzes die zij maken om wel of niet de natuurinclusievekant op te gaan en welke rol heeft hun omgeving daarin?Deze brochure is het resultaat van een onderzoek naar die vragen. Hetwas een verkennend, kwalitatief onderzoek, beperkt tot de melkveehouderijen de akkerbouw en uitgevoerd in 2016/2017. We spraken metvijf melkveehouders in Eemland en vijf akkerbouwers in Flevoland;eerst individueel en vervolgens als groep per gebied. Want: hoe voerenboeren met elkaar het gesprek over natuurinclusieve landbouw? Ookspraken we voor elke sector nog met drie erfbetreders, om te verkennenhoe zij denken over de transitie naar natuurinclusieve landbouw.Het onderzoek was niet opgezet voor een representatief beeld, maarom inzicht te krijgen in wat meespeelt bij overwegingen van boeren omte kiezen voor natuurinclusieve landbouw.In het volgende hoofdstuk introduceren we het raamwerkdat we gebruikt hebben om zicht te krijgen op detotstandkoming van de keuzes van boeren op het gebiedvan natuurinclusieve landbouw. We hebben dit gebruiktom de interviews en focusgroepen voor te bereiden ente analyseren. Vervolgens vatten we samen wat natuurinclusievelandbouw betekent voor de melkveehouderijin Eemland en voor de akkerbouw in Flevoland. Ditmoet niet gelezen worden als objectieve waarheid, maarals de werkelijkheid zoals boeren die zien en zoals zij diein hun keuzes meewegen. Ook is het belangrijk om tebeseffen dat de inhoud van elk hoofdstuk is samengesteldop basis van de uitspraken van vijf verschillendeboeren, die niet per se door alle vijf zijn gezegd1. Inhoofdstuk 3 besteden we extra aandacht aan de rol vande erfbetreders. In hoofdstuk 4 vertalen we de bevindingenuit Eemland en Flevoland naar aanknopingspuntenom als politiek en maatschappij de keuze voor natuurinclusievelandbouw voor boeren gemakkelijker te maken.Ten slotte doen we gerichte aanbevelingen voor diversepartijen.Deze brochure is dan ook bedoeld voor iedereen die bijzou kunnen dragen aan een transitie richting natuurinclusievelandbouw: overheden, ketenpartijen, natuurorganisaties,agrarische collectieven, erfbetreders, burgersetc. Voor boeren staat er waarschijnlijk weinig nieuws indeze brochure, maar hopelijk wel veel herkenning! Alsonderzoekers hopen we dat meer mensen zich naaraanleiding van deze brochure willen verdiepen in enverbinden aan boeren die streven naar natuurinclusiviteit,en daarmee medeverantwoordelijkheid gaan nemenvoor ons landschap, ons voedsel en onze natuur.

U2 - 10.18174/454040

DO - 10.18174/454040

M3 - Report

BT - Boeren in Beweging

PB - Wageningen University & Research

CY - Wageningen

ER -