Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het herinrichtingsgebied Schoonebeek

E. Kiestra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het gebied Schoonebeek bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie van Twente gerekend. Langs het Schoonebeeker Diep komen zanden voor die voor een deel in het Holoceen zijn afgezet. De overige holocene afzettingen bestaan voornamelijk uit veen. In het westen en langs het Schoonebeeker Diep is het veen relatief voedselrijk (mesotroof zegge- en broekveen). Als gevolg van een combinatie van kwel en afzetting komen in het beekdal ijzerhoudende gronden voor. Het noorden en oosten van het gebied is in het Holoceen afgedekt met een dik pakket oligotroof (arm) veenmosveen. Een groot deel van dit veen is in de vorige eeuw verdwenen door afgraving. Bij het (weer) in cultuur brengen van de afgeveende gronden zijn vaak diepe grondbewerkingen toegepast. Door deze menselijke invloed en door de (voormalige) aanwezigheid van de talrijke NAM-locaties en -leidingen is de natuurlijke opeenvolging van bodemlagen in het gebied op veel plaatsen verstoord. Op basis van genese hebben we de gronden op hoger niveau ingedeeld in bovenveengronden, dalgronden en overige gronden. Daarnaast hebben we de gronden ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. In het gebied komen veengronden, moerige gronden en zandgronden voor. De veengronden komen voornamelijk voor in het noorden en oosten. Naar aard en dikte van de bovengrond hebben we vlierveengronden, madeveengronden en meerveengronden onderscheiden. Ook de moerige gronden komen vooral voor in het noorden en oosten. Op basis van het niet of wel voorkomen van een humuspodzol zijn de gronden onderverdeeld in broekeerdgronden en moerige podzolgronden. Veel moerige gronden hebben als gevolg van diepe grondbewerking een zanddek. Langs het Schoonebeeker Diep komen veel broekeerdgronden voor. In het westen van het gebied komen de meeste zandgronden voor. Binnen de zandgronden zijn veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden en enkeerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, veensoort en aard van de ondergrond zijn de meeste gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied redelijk tot goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG dieper dan 40 cm - mv. en met een GLG dieper dan 120 cm - mv. (VIo). Ook gronden met een GHG ondieper dan 40 cm - mv. en een GLG ondieper dan 120 cm - mv., d.w.z. gronden met een Gt IIIb, komen veel in het gebied voor. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie `BODEGA` is het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende ruilwaardenkaart.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages86
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.686
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil surveys
  • maps
  • water table
  • rural planning
  • peat soils
  • drenthe

Cite this