Beperking van lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1

G.L. Velthof, J. Dolfing, G.J. Kasper, J.W. van Groenigen, W.J.M. de Groot, A. van den Pol-van Dasselaar, P.J. Kuikman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit bemeste landbouwgronden bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002 zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van een groot aantal bemestingsmaatregelen op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn het verminderen van de stikstofbemesting via kunstmest en dierlijke mest; het verlagen van het gehalte aan afbreekbare organische stof van mest, door aanpassingen in rantsoen en mestbehandeling; het toedienen van een ammoniummeststof in plaats van een nitraatmeststof; het splitsen van stikstofgiften op grasland; minder gebruik van dierlijke mest op maosland en bouwland; en het toedienen van mest via slangen en sleepvoet in het voorjaar aan zware kleigrond in plaats van mestinjectie. De geschatte effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen op nationaal niveau varieert van minder dan 0,1 tot 1 Mt CO2-equivalenten per jaar. Het merendeel van de maatregelen is kostenneutraal of levert een kleine winst. Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken dievoor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages57
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.560.2

Keywords

  • nitrous oxide
  • greenhouse effect
  • gases
  • emission
  • reduction
  • agricultural land
  • fertilizers
  • grasslands
  • environmental policy
  • netherlands

Cite this