Abstract

In deze studie zijn beleidsscenario’s opgesteld die inzicht geven in de potentie voor vermindering van broeikasgasemissies uit de landbouw- en landgebruik-sector in 2035. De vier scenario’s zijn: 1) referentie (KEV 2022), 2) alleen overheidssturing, pessimistisch, 3) alleen overheidssturing, optimistisch en 4) Scenario 3 + aanvullende sturing vanuit private sector. Voor elk beleidsscenario is een inschatting gemaakt van de implementatie van klimaatmitigatie-maatregelen. De resultaten laten zien dat emissies vanuit landbouw en landgebruik in 2035 naar verwachting met 14% (Scenario 2) tot 39% (Scenario 4) kunnen dalen t.o.v. van het referentiescenario. De economische analyse laat zien dat het verlies aan netto toegevoegde waarde groter is bij de aanleverende en verwerkende industrie dan bij de primaire landbouwsector. De doorgerekende scenario’s leveren ook baten op, met name vermeden milieuschade (1,6 tot 2,8 miljard euro per jaar). De netto kosten van de maatregelen (5,4 tot 8,5 miljard euro per jaar) wegen echter niet op tegen de netto baten van vermeden milieuschade.---In this study policy scenarios were constructed that provide insight in the potential for greenhouse gas emission reduction in the agriculture and land use sectors in 2035. The four scenarios are: 1) reference (KEV 2022), 2) only public governance, pessimistic, 3) only public governance, optimistic, and 4) Scenario 3 + additional private governance. For each policy scenario an estimate was made of the uptake of climate change mitigation measures. Results show that emissions from agriculture and land use will decrease by 14% (Scenario 2) to 39% (Scenario 4) in 2035 compared to the reference scenario. The economic analysis shows that the loss of net added value is larger at the supplying and processing industry compared to the primary agriculture sector. The scenarios also show benefits in terms of avoided environmental damage (1.6 to 2.8 billion euro per year). The net costs of the measures (5.4 to 8.5 billion euro per year) are nevertheless higher than the benefits of avoided environmental damage.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages83
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.326

Cite this