Beekdallandschappen in beweging

Rudy van Diggelen, P.F.M. Verdonschot

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De weg vooruit
Op 19 oktober 2020 verscheen de rapportage ‘State of Nature in the EU’ (EEA, 2020), waarin gesteld wordt dat op Europees niveau maar liefst 81% van de habitats in slechte staat verkeert, waarbij veengebieden, graslanden en duinhabitats het meest achteruitgaan. Ontginning, verdroging en vermesting
hebben ook in beekdalvenen in de Lage Landen gezorgd voor een enorme achteruitgang in biodiversiteit en een forse toename van de uitstoot van broeikasgassen naar de lucht en nutriënten naar het oppervlaktewater. Gezien de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis staan we meer dan ooit voor een keuze: breken we het veen verder af of kiezen we voor natuurherstel en vergroting van de ecosysteemdiensten die beekdalvenen leveren?
Original languageDutch
Pages (from-to)195-199
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Publication statusPublished - 2021

Cite this