Baculovirus per os infectivity factor complex: Components and assembly

Xi Wang, Yu Shang, Cheng Chen, Shurui Liu, Meng Chang, Nan Zhang, Hengrui Hu, Fenghua Zhang, Tao Zhang, Zhiying Wang, Xijia Liu, Zhe Lin, Fei Deng, Hualin Wang, Zhen Zou, Just M. Vlak, Manli Wang*, Zhihong Hu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Baculovirus per os infectivity factor complex: Components and assembly'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience