Air pollution impacts on European forest soils: steady-state and dynamic modelling

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Zure regen heeft in Europa geleid tot verzuring van bodems en oppervlaktewater. In bosbodems nam de buffercapaciteit af en de bossen werden gevoeliger voor stress als gevolg van, bijvoorbeeld, verstoorde nutriëntenbalansen veroorzaakt door een teveel aan stikstof in de bodem. Deze overmaat aan stikstof veroorzaakte ook veranderingen in natuurlijke vegetaties (meer stikstofminnende soorten). In oppervlaktewater zijn duidelijke schadelijke effecten waargenomen als gevolg van verzuring: in de jaren 70 en 80 trad, vooral in Scandinavië, grote sterfte op onder gevoelige vissoorten. Overmaat aan stiktof leidde lokaal tot eutrofiëring van oppervlaktewater. Kritische depositieniveaus worden meestal berekend met een computermodel dat de bodemverzuring simuleert. Er zijn vele bodemverzuringsmodellen ontwikkeld, maar de meeste daarvan zijn alleen toegepast op puntlocaties en/of regio’s en bovendien zijn de modellen zelden gecalibreerd op grote, regionale datasets. Het doel van dit proefschrift was om (a) na te gaan of beschikbare gegevens uit Europese bosmonitoringsprogramma’s kunnen worden gebruikt om een eenvoudig bodemverzuringsmodel te calibreren (b) op basis van de calibratie na te gaan hoe onzeker de modeluitkomsten zijn en of deze onzekerheid door modelcalibratie afneemt (c) het model toe te passen op Europa en Noord Azië en (d) vast te stellen of de afname van zure depositie leidt to herstel van bodemverzuring in Europa en na te gaan of klimaatverandering daar een invloed op heeft
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Leemans, Rik, Promotor
 • de Vries, Wim, Co-promotor
 • Posch, M., Co-promotor, External person
Award date16 Dec 2009
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085855200
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • soil chemistry
 • forest soils
 • ecosystems
 • nitrogen
 • europe
 • air pollution
 • acidification
 • acid rain
 • climatic change
 • modeling

Cite this